Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

RRG. 271.15.2011                                                                                                                                  Przykona 9 listopada 2011r.

GMINA  PRZYKONA

ul. Szkolna 7, 62 - 731 Przykona

tel. w sprawie zamówienia (0 63) 279 10 15; (0 63) 279 10 23

Faks (0 63) 279 10 22

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ

193 000 EURO NA:

UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI  1 519 200,00 PLN

 

•1.    ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SIWZ:

     http://www.bip.powiat.turek.pl/

 

•2.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

 

•2.1   Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 519 200,00 PLN, na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  • 2.2 Kwota kredytu: 1 519 200,00 PLN
  • 2.3 Okres kredytowania: 15 lat.
  • 2.4 Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała kwartalnie, w terminach i ratach określonych w projekcie umowy z karencją spłaty kapitału do dnia 01.01.2012r.
  • 2.5 Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych określonych w projekcie umowy.
  • 2.6 CPV 66 11 30 00 - 5 - Usługi udzielania kredytu.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

•3.      INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

•4.    OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

•4.1         Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

•4.1.1          posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

•4.1.2          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

•4.1.3          znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie Zamówienia;

•4.1.4          nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

•4.2         Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

•4.2.1          Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

•4.2.2          Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej,  o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 roku Nr 72, poz 665 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

•4.2.3          Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

•4.2.4          Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, udzielił co najmniej jeden kredyt bankowy w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenia

i dokumenty złożone zgodnie z punktem  5 SIWZ.

•5.      OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCYW CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1. oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie Zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy,

2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3. zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 roku Nr 72, poz 665 ze zm.),  a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe,

4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości udzielonego kredytu bankowego, dat wykonania i odbiorców,

 

•6.      OSTATECZNY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

do 15 GRUDNIA 2011 ROKU

 

 

7. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:

7.1.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.    

 

8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

      

L.p.

Nazwa kryterium

Waga (%)

1.

Cena (koszt kredytu brutto)

100

 

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

Składanie  ofert w siedzibie Zamawiającego (Punkt Informacyjny)

do dnia 23 listopada 2011 roku, do godz. 10:00

  • Otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 33,

 w dniu 23 listopada 2011r.         o godz. 10:15.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

11. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

            Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej.

•12.      INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ

Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

            Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

13. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA

            Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

14. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

            Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

15. INFORMACJE DODATKOWE.

Ostateczny termin wykonania zamówienia do 15 grudnia 2011 roku. Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego nastąpi jednorazowo w wysokości 1 519 200,00 PLN do 15 grudnia 2011r.

Termin spłaty ostatniej raty kredytu 30 grudnia 2026 roku

Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała kwartalnie, w terminach i ratach określonych w projekcie umowy z karencją spłaty kapitału do dnia 01 stycznia 2012 roku.

Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych określonych w projekcie umowy.

Wysokość oprocentowania kredytu będzie zmienna, ustalana w oparciu o WIBOR 3 M przy uwzględnieniu stałej marży Banku.

Odsetki są naliczane i podlegają spłacie w okresach kwartalnych od faktycznego stanu zadłużenia z tytułu niniejszego kredytu.

Dla ujednolicenia zasad naliczania odsetek przyjmuje się wysokość stawki WIBOR 3 M na dzień 15-go drugiego miesiąca poprzedniego kwartału. W przypadku braku notowań dla dnia „15" do wyliczenia stopy oprocentowania stosuje się notowania dla dnia poprzedniego, w którym było notowanie danej stawki WIBOR 3M.

Ustala się kwartalne okresy obrachunkowe, pokrywające się z kwartalnymi okresami kalendarzowymi.

W każdym okresie obrachunkowym stopa oprocentowania kredytu jest stała.

Odsetki od kredytu podlegają spłacie w okresach kwartalnych, do ostatniego dnia każdego kwartału.

 

16.  Ogłoszenie o niniejszym przetargu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych 

Nr 371312-2011 z dnia 09.11.2011r.

17.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Maria Świerczyńska - Skarbnik Gminy - na w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

                                    tel. 63 279 10 15 

Jan Kończak             - Kierownik RRG, tel. 0 63 279 10 23

 

Do pobrania:

1) SIWZ - (ZIP- 2,26 MB)

 

 

                                                                                             


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406083 gościem