Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

                 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

na zadanie pn.:

„Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
               przestrzennego Gminy Przykona"

1.      GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

      tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

2.      ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      http://www.przykona.pl/

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 16 lub drogą pocztową.

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona w zakresie objętym uchwałą Nr 0007.124.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012r., zwanego dalej „studium".

Zakres opracowania studium obejmuje teren Gminy Przykona i określony jest w załączniku graficznym do w/w uchwały. Obszar opracowania studium obejmuje powierzchnię 11 000 ha.

W projekcie  studium należy uwzględnić posiadane przez Urząd Gminy wnioski dotyczące studium oraz wnioski złożone przez zainteresowanych w terminie przewidzianym prawem.

 

Studium należy sporządzić według procedur i zasad określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647)  i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. Nr 118, poz. 1233) oraz przepisów szczególnych ochrony środowiska, ochrony przyrody, zabytków, prawa wodnego, itd.

Projekt studium należy wykonać w formie elektronicznej oraz w postaci wydrukowanych tekstów
i rysunków.

 

Główny przedmiot:   CPV 71.41.00.00-5 Usługi planowania przestrzennego.

                                  

4.      INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

       do 15 grudnia 2014r.

      6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

   prawa  nakładają obowiązek ich posiadania;

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania 

   zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b) wykonają zamówienie w terminie do 15 grudnia 2014r.

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy

d) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy

e) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

f) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

g) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia

h) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

i) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

   gospodarczej

j)  nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie została ogłoszona upadłość

 

7.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

 

10.              MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 20 listopada 2012r.     do godz. 10:00.

11.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

  • Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 20 listopada 2012r.         o godz. 10:15.

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie  przewiduje możliwości  zamówień uzupełniających.

17.  Ogłoszenie o niniejszym przetargu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych

       pod Nr 433204- 2012 z dnia 06.11.2012r.

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak              - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Krystyna Kuźnicka   - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 16, tel. 0 63 279 10 24

Do pobrania:

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - PDF 1,8 Mb

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406107 gościem