Dzisiaj jest wtorek, 28 wrzesień
Imieniny Marka i Wacława

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w m.Psary -  Przykona - przebudowa skrzyżowania z drogą krajową nr 72  w m.Przykona.

•1.       GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

      tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

•2.       ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      http://www.przykona.pl/

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 16 lub drogą pocztową.

•3.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest:

I. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę układu

komunikacyjnego związanego ze skrzyżowaniem drogi krajowej z drogą gminną wraz z korektą wjazdów na tereny inwestycyjno- mieszkaniowe w miejscowości Przykona.

Powyższe opracowanie należy wykonać zgodnie z projektem koncepcyjnym przebudowy skrzyżowania (załącznik do SIWZ).

 

II. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę mostu o konstrukcji betonowej na kanale Teleszyna-Kiełbaska w miejscowości Przykona.

Projektowany most stanowi integralny element układu komunikacyjnego, gdyż zlokalizowany jest w ciągu drogi stanowiącej wjazd na tereny mieszkaniowe.

 

III. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę oświetlenia ulicznego układu komunikacyjnego i obiektu mostowego.

 

Rzeczowy zakres dokumentacji do przygotowania przez Wykonawcę:

 1. Aktualna mapa dla celów projektowych.
 2. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych (wg potrzeb).
 3. Operat wodnoprawny(wg potrzeb).
 4. Dokumentacja geologiczno-inżynierska (wg potrzeb).
 5. Projekty budowlane i wykonawcze dla zakresu j. w. - po 5 egz. + wersja elektroniczna.
 6. Projekt przebudowy urządzeń technicznych kolidujących z przebudową (wg potrzeb).
 7. Projekt oznakowania - docelowy
 8. Materiały przetargowe dla poszczególnych projektów j. w.

       - przedmiar robót         1 egz. + wersja elektroniczna

         - kosztorys ofertowy    1 egz. + wersja elektroniczna

         - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

         -1 egz. + wersja elektroniczna

 1. Wymagane uzgodnienia i zgłoszenia (wg potrzeb).
 2. Przygotowanie kompletnej dokumentacji do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

 

Wymagania formalno-prawne :
Części składowe projektu budowlanego winny spełniać wszystkie wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz,U. z 2010r. Nr 243, poz.1623) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczególnego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wykonanej inwestycji. Ujawnione w tym okresie wady w projekcie budowlanym lub w dokumentacji przetargowej, wskazane przez Zamawiającego lub przez organ wydający pozwolenia na budowę Wykonawca zobowiązany jest poprawić w trybie odwrotnym w ramach ceny kontraktowej.

 

Główny przedmiot:  CPV  71 32 00 00-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania    

 

 

•4.       INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

•5.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

        do 15 czerwca 2012r.

 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 • a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności:

    umowa na składowanie odpadów niebezpiecznychkoncesja, zezwolenie lub licencja,

-   posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 • b) wykonają zamówienie w terminie do 15.06. 2012r.
 • c) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy
 • e) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy
 • f) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
 • g) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • h) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
 • i) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • j) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU:

1.Wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku   -  Załącznik Nr 1 SIWZ.

2. Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.1 w/w ustawy              -  Załącznik Nr 2 SIWZ.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda, następujących dokumentów:

        a). koncesji, zezwolenia, uprawnień do prac projektowych lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia, uprawnień do wykonywania prac projektowych lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, potwierdzone dokumentem stwierdzającym posiadanie aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu  zawodowego, jeżeli na mocy odrębnych przepisów jest to   wymagane.

b). aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

c). zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub  społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego  - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert

3. Oświadczenie zgodnie art. 24  ust. 2 w/w ustawy   -   Załącznik Nr 3 SIWZ.

4. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 w/w ustawy - Załącznik Nr 4 SIWZ.

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów:

 • a) wykazu wykonanych prac projektowych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia w ilości trzech z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów (referencje) potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie - Załącznik Nr 5 SIWZ.

 

b). wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania stosownych uprawnień przez te osoby odpowiednich do charakteru i zakresu prac określonych niniejszym zamówieniem oraz posiadania aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego) - jeżeli jest wymagane na mocy odrębnych przepisów - Załącznik Nr 6 SIWZ. 

 

W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 30 000 PLN.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do składania oferty

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w oświadczeń i dokumentów.

 

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  w/w    

ustawy - Załącznik Nr 7 SIWZ

6.Wykaz zakresu zamówienia, którego wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - Załącznik Nr 8 SIWZ

7. Oświadczenie, iż w stosunku do wykonawcy nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie została ogłoszona upadłość - Załącznik Nr 9 SIWZ 

8. Oferta cenowa.

9. Podpisany projekt umowy.

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

 

•10.               MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 12 grudnia 2011r.     do godz. 10:00.

11.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 • Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 12 grudnia 2011r.         o godz. 10:15.

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 407328 -2011

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak             - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Krystyna Krystyna  -  Urząd Gminy Przykona, pokój nr 16, tel. 0 63 279 10 24

 

Do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja techniczna - (*.ZIP - 4,5MB)

 

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4436171 gościem