Dzisiaj jest sobota, 31 październik
Imieniny Urbana i Augusta

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Przykona

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Psary.

1.    Przetarg przeprowadza się w formie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej:

            - działki oznaczonej nr 285/6 o pow. 0,2284 ha, położonej w miejscowości Psary gm. Przykona, dla której jest prowadzona księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Turku KW KN1T/00027901/0,

2.   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

   W/w nieruchomość przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.

3.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :

     - 25.500,00 zł netto + 23% VAT tj.: 31.365,00 zł brutto

4.  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651z późn. zm./ minął 
23 sierpnia 2011 r.

5.  Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani też zobowiązań.

6. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w punkcie informacji  Urzędu Gminy Przykona  bądź przesyłką pocztową lub kurierską  na adres Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, w terminie  do dnia 28 września 2011 r. do godz. 1500, z dopiskiem na kopercie:

            Oferta na udział w przetargu pn. sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działek
285/6 położonej w miejscowości
Psary - nie otwierać przed terminem sesji otwarcia  ofert".

7. Pisemna oferta powinna zawierać :

  -  imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli  

     oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

  -  datę sporządzenia oferty,

  -  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez   zastrzeżeń,

  -  oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

  -  proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

8.  Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

9. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 4 października 2011 r. o godz. 1000 w siedzibie   Urzędu Gminy Przykona, pokój nr 33.

10. Wpłaty wadium w kwocie 2.500,00 zł, należy dokonać gotówką z podaniem tytułu wpłaty w kasie Urzędu Gminy Przykona, bądź przelewem z podaniem tytułu wpłaty  na  konto Urzędu Gminy Przykona : Bank Spółdzielczy Konin Oddział Turek Filia Przykona Nr 75 8530 0000 1200 4964 2000 0002:   

      Wadium winno być wpłacone najpóźniej do dnia 28 września 2011 r.

11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny  nabycia.

12. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi przelewem w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, na konto podane przez uczestnika przetargu.

13. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

      Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13, nie przysługuje jej roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.   

15. Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

DODATKOWE WARUNKI PRZETARGU

 

16. Uczestnik przetargu przedstawi charakterystykę inwestycji, w której określi :

-    planowane zagospodarowanie terenu, przedstawione w formie opisowej

-    profil działalności gospodarczej oraz jej przewidywany wpływ na środowisko

-    zapotrzebowanie na media.

17. Uczestnik przetargu składa oświadczenie, iż w przypadku wyboru jego  oferty i nabycia przez niego własności nieruchomości w następstwie podjętych przez niego  działań  niezgodnych z profilem działalności gospodarczej przedstawionej w pkt. 16 jak również w przypadku nie podjęcia tej działalności w terminie do 3 lat licząc od daty nabycia przez niego własności nieruchomości zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności przedmiotowej nieruchomości na rzecz gminy, na jej żądanie, z umniejszeniem ceny z tytułu ewentualnego umniejszenia wartości nieruchomości. W tym zakresie uczestnik przetargu zobowiązuje się do poddania egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt.4 Kodeksu postępowania cywilnego.

18. Termin rozpoczęcia działalności /np. uruchomienie produkcji, rozpoczęcie świadczenia usług/ liczony w miesiącach począwszy od miesiąca w którym zostanie podpisana umowa przenoszącą własność objętej przetargiem nieruchomości.

19. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

-    cena - 95 %

-    najkrótszy termin rozpoczęcia działalności inwestycyjnej liczony w miesiącach począwszy od miesiąca w którym zostanie podpisana umowa - 5 %

20. Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w Urzędzie Gminy   Przykona, pokój nr 18, w godz. od.800  do 1500, telefonicznie, tel. nr /63/ 279 10 25.  

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Powszechny Spis
ROLNY 2020

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3621865 gościem