Dzisiaj jest środa, 22 wrzesień
Imieniny Tomasza i Maurycego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚOGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Przykona

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona.

1.    Przetarg przeprowadza się w formie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działek  638/5
o pow. 0,1700 ha, położonej w miejscowości Przykona gm. Przykona, dla której jest prowadzona księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Turku KW KN1T/00041929/6.

Na terenie nieruchomości jest zlokalizowany wodociąg φ110, kanalizacja sanitarna,
w granicy działki przebiega linia energetyczna SN15kV. Dojazd do drogi /prawo przejazdu
i przechodu/ ustanowiony jest na działkach oznaczonych nr 637/2, 637/4, 637/5, 637/6, 638/1.

2.   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W/w nieruchomość przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren  aktywizacji gospodarczej.

 3.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :

     - 29.000,00 zł netto + 23% VAT tj.: 35.670,00 zł brutto

4.  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) minął 
5 grudnia 2014 r.

5.  Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani też zobowiązań.

Nabywca obciąży nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym  638/5 bezterminową, nieodpłatną służebnością drogową  /prawo przejazdu i przechodu/ do działki 638/4.

Nabywca obciąży nieruchomość bezterminową, nieodpłatną służebnością przesyłu dotyczącą już istniejącej sieci wodociągowej oraz dla sieci kanalizacyjnej zgodnie z dyspozycją art. 3051 Kodeksu cywilnego.

6. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w punkcie informacji  Urzędu Gminy Przykona  bądź przesyłką pocztową lub kurierską  na adres Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, w terminie  do dnia 21 stycznia 2015 r. do godz. 1500, z dopiskiem na kopercie:

            Oferta na udział w przetargu pn. „Sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki
638/5 położonej w miejscowości Przykona - nie otwierać przed terminem sesji otwarcia  ofert".

7. Pisemna oferta powinna zawierać :

  -  imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli  

     oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

  -  datę sporządzenia oferty,

  -  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez   zastrzeżeń,

  -  oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

  -  proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

8.  Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

9. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 27 stycznia 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie   Urzędu Gminy Przykona, pokój nr 33.

10. Wpłaty wadium w kwocie 5.000,00 zł, należy dokonać gotówką z podaniem tytułu wpłaty w kasie Urzędu Gminy Przykona, bądź przelewem z podaniem tytułu wpłaty  na  konto Urzędu Gminy Przykona : Bank Spółdzielczy Konin Oddział Turek Filia Przykona Nr 75 8530 0000 1200 4964 2000 0002:   

Wadium winno być wpłacone najpóźniej do dnia 21 stycznia 2015 r.

11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny  nabycia.

12. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi przelewem w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, na konto podane przez uczestnika przetargu.

13. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

      Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz ustanowienie służebności ponosi nabywca.

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13, nie przysługuje jej roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.   

15. Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

DODATKOWE WARUNKI PRZETARGU

16. Uczestnik przetargu przedstawi charakterystykę inwestycji, w której określi :

-    planowane zagospodarowanie terenu, przedstawione w formie opisowej

-    profil działalności gospodarczej oraz jej przewidywany wpływ na środowisko

-    zapotrzebowanie na media.

17. Termin rozpoczęcia działalności /np. uruchomienie produkcji, rozpoczęcie świadczenia usług/ liczony w miesiącach począwszy od miesiąca w którym zostanie podpisana umowa przenoszącą własność objętej przetargiem nieruchomości.

18. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

-    cena - 95 %

-    najkrótszy termin rozpoczęcia działalności gospodarczej liczony w miesiącach począwszy od miesiąca w którym zostanie podpisana umowa - 5 %

19. Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w Urzędzie Gminy   Przykona, pokój nr 18, w godz. od.800  do 1500, telefonicznie, tel. nr /63/ 279 10 25.  

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4422014 gościem