Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

na zadanie pn.:

    „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Przykonie"

 

1.      GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

      tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

2.      ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      http://www.przykona.pl/

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 17 lub drogą pocztową.

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest  przebudowa kanalizacji sanitarnej obejmująca następujący zakres:

1.Zadanie nr 1: Modernizacja przepompowni  ścieków nr II i III w miejscowości Przykona:       

Modernizacja polega wymianie całość oprzyrządowania przepompowni. Pozostaną jedynie stalowe zbiorniki, które po demontażu całej obecnej zawartości przepompowni muszą zostać  wyczyszczone poprzez piaskowanie i pomalowane podkładem, a następnie farbą antykorozyjną epoksydową.
W odnowione zbiorniki zostaną  zamontowane nowe pompy, armatura oraz przepięty istniejący monitoring. Podczas prac remontowych malowaniu podlegają również klapy i włazy w przepompowniach.

Przepompownia nr III zlokalizowana jest w pasie drogi powiatowej.

2. Zadanie nr II: Modernizacja studni kanalizacji sanitarnej:

Modernizacja studni kanalizacyjnych Ø1000              -  18 szt.

Modernizacja studni kanalizacyjnych, teleskopowych  Ø400    - 12 szt.

W/w modernizacja polega na montażu pierścieni dystansowych.

 

Główny przedmiot:  CPV   45 23 24 40-8  -  roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do

                                                                        odprowadzania ścieków 

4.      INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

       do 15 listopada 2011r.

      6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

  • a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy    prawa  nakładają obowiązek ich posiadania;

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania 

   zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  • b) zapewnią przynajmniej 3 letni okres gwarancji na wykonane zamówienie.

wykonają zamówienie w terminie   do 15 listopada 2011r.

  • c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy
  • d) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy
  • e) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
  • f) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
  • g) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
  • h) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  • i) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

7.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

10.              MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 29 sierpnia 2011r.     do godz. 10:00.

11.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

  • Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 29 sierpnia 2011r.         o godz. 10:15.

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie  przewiduje możliwości  zamówień uzupełniających.

17.  Ogłoszenie o niniejszym przetargu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych

       Nr 242954-2011

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak              - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Wojciech Pietrzak     - Urząd Gminy Przykona, tel. 691379548 -  w/s dokumentacji technicznej

Krystyna Kuźnicka   - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 16, tel. 0 63 279 10 24

 

Do pobrania:

 1) Dokumentacja techniczna i SIWZ - (*.ZIP -15 MB)

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406148 gościem