Jesteś tutaj:   

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Przykona

Ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona.

1.    Przetarg przeprowadza się w formie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 641 o pow. 3.1346 ha, położonej w miejscowości Przykona gm. Przykona, pow. turecki, woj. wielkopolskie, zapisanej w księdze wieczystej nr KN1T//00041929/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych.

2.   Opis nieruchomości i przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Działka gruntu niezabudowana, położona w otoczeniu zabudowy przemysłowej i usługowej, z dostępem do drogi publicznej poprzez służebność drogową na sąsiedniej działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 642.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu uzbrojona jest w sieć wodociągową, która przebiega przy granicy z działka nr 64/3, na której również posadowione są słupy z linią napowietrzna elektroenergetyczną. Nieruchomość z dostępem do infrastruktury elektroenergetycznej, w pobliżu sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i telefonicznej.

Według ewidencji gruntów na powierzchni 0.1800 ha rośnie las liściasty.

Dla działki gruntu oznaczonej nr 641 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązują zapisy: 2P/U – teren zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej; 1 ZL – lasy.

 3.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :

575.000,00 zł plus podatek VAT 23%.

4.  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) upłynął 26 stycznia 2021 r.

5.  Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani też zobowiązań.

6. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w punkcie informacji  Urzędu Gminy Przykona  bądź przesyłką pocztową lub kurierską  na adres Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, w terminie  do dnia 4 maja 2021 r. do godz. 1400, z dopiskiem na kopercie:

Oferta na udział w przetargu pn. „Sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 641 położonej w miejscowości Przykona - nie otwierać przed 7 maja 2021 r. – godz. 10 00 ".

7. Pisemna oferta powinna zawierać :

  -  imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli  

     oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

  -  datę sporządzenia oferty,

  -  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki   bez zastrzeżeń,

  -  oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

  -  proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

8.  Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r.

9. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 7 maja 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie  Urzędu Gminy Przykona, pokój nr 33.

10. Wpłaty wadium w kwocie 57 500,00 zł, należy dokonać w pieniądzu z podaniem tytułu wpłaty  na  konto Urzędu Gminy Przykona : Bank Spółdzielczy Konin Oddział Turek Filia Przykona Nr 75 8530 0000 1200 4964 2000 0002:   

Wadium winno być wpłacone najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Przykona.

11. Wadium wniesione w pieniądzu  przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny  nabycia nieruchomości.

12. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dnia od dnia, odpowiednio:

a) odwołania przetargu;

b) zamknięcia przetargu;

c) unieważnienia przetargu;

d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

13. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt.  13, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15. Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

DODATKOWE WARUNKI PRZETARGU

16. Uczestnik przetargu przedstawi charakterystykę inwestycji, w której określi :

-    planowane zagospodarowanie terenu, przedstawione w formie opisowej;

-    profil działalności gospodarczej oraz jej przewidywany wpływ na środowisko;

-    zapotrzebowanie na media.

17. Termin rozpoczęcia działalności na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu /np. uruchomienie produkcji, rozpoczęcie świadczenia usług/ liczony w miesiącach począwszy od miesiąca w którym zostanie podpisana umowa przenoszącą własność objętej przetargiem nieruchomości.

18. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wyboru oferty dokonuje Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Przykona w oparciu o:

a/ oferowaną cenę –  90 pkt,

b/ ocenę terminu rozpoczęcia działalności liczonego w miesiącach, począwszy od miesiąca w którym zostanie podpisana umowa przenosząca własność objętej przetargiem nieruchomości. – 10  pkt,

Ocena kryteriów:

a/ oferowana cena – znaczenie 90 pkt – liczona wg poniższego wzoru:

C = COB/CN x90      gdzie:

C= Ilość punktów przyznanych oferentowi za cenę

COB – cena oferowana w ofercie badanej

CN – najwyższa zaoferowana cena, spośród  wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu.

b/ ocena terminu rozpoczęcia działalności liczonego w miesiącach, począwszy od miesiąca w którym zostanie podpisana umowa przenosząca własność objętej przetargiem nieruchomości - znaczenie 10 pkt - liczona wg poniższego wzoru:

T= TN/TOB x10         gdzie:

T= ilość punktów przyznawanych oferentowi za termin rozpoczęcia działalności liczonego w miesiącach, począwszy od miesiąca w którym zostanie podpisana umowa przenosząca własność objętej przetargiem nieruchomości

TN – najmniejsza liczba miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia rozpoczęcia działalności liczonego w miesiącach, począwszy od miesiąca w którym zostanie podpisana umowa przenosząca własność objętej przetargiem nieruchomości - spośród wszystkich ofert nie podlegających  odrzuceniu.

TOB – liczba miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia rozpoczęcia działalności liczonego w miesiącach, począwszy od miesiąca w którym zostanie podpisana umowa przenosząca własność objętej przetargiem nieruchomości w ofercie badanej.

Na ocenę końcową składa się suma poszczególnych ocen (punktów) otrzymanych w w/w kryteriach. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferent wynosi 100.

 19. Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w Urzędzie Gminy   Przykona, pokój nr 18, w godz. od.800  do 1500, telefonicznie, pod nr 63 279 10 25.  

 

 

z up. Wójta

Roman Marciniak

 Zastępca Wójta

 

Załączniki:

1) ZARZĄDZENIE Nr 217/2021 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2021 r.w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona, gm. Przykona