Dzisiaj jest wtorek, 28 wrzesień
Imieniny Marka i Wacława

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Przykona ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2015-2019" w zakresie dotyczącym świadczeń skierowanych do dziewcząt urodzonych w 2003 roku, zamieszkałych na terenie Gminy Przykona oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

 

Wartość zamówienia: 21.000 zł.

 

1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2015-2019" w szczególności skierowanej do dziewcząt urodzonych w 2003r., zamieszkałych na terenie Gminy Przykona oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

 

2. Realizacja programu obejmuje:

l) zakup szczepionki przeciwko wirusowi HPV (typ 6, 11, 16, 18) i materiałów niezbędnych do realizacji zadania,

2) wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV (typ 6, 11, 16, 18) u dziewcząt urodzonych   w roku 2003, zamieszkałych na terenie Gminy Przykona, w tym przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed podaniem każdej dawki szczepionki,

3)przeprowadzenie przez lekarza ginekologa akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej działania szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) wśród rodziców/opiekunów prawnych dzieci, będących adresatami Programu oraz uzyskanie deklaracji (zgody) dotyczącej dobrowolnego przystąpienia dziecka do Programu.

4) przeprowadzenie przez lekarza ginekologa tzw. "lekcji higienicznych" dla objętych Programem uczniów. W czasie zajęć dziewczęta i chłopcy zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami, których przestrzeganie pozwoli na zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem HPV, wykształcenia nawyków systematycznego wykonywania badań cytologicznych,

5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji Programu, w tym dokonywanie stosownych wpisów   o przeprowadzonym szczepieniu w dokumentacji medycznej,

6) sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu pisemnego sprawozdania i raportu z realizacji zadania, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z umowy.

 

3. Grupa docelowa: to dziewczęta urodzone w 2003r., zamieszkałe na terenie Gminy Przykona oraz ich rodzice/opiekunowie prawni.

 

4. Okres realizacji zamówienia od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 20 marca 2018r.

 

5. Szczegółowe warunki konkursu ofert i formularz ofertowy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona oraz w Referacie Obywatelsko-Organizacyjnym Urzędu Gminy Przykona przy ul. Szkolnej 7 II piętro pok. Nr 37, gdzie można zapoznać się z pozostałymi materiałami informacyjnymi i wzorem umowy na realizację zadania.

 

6. Oferty, w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs               na realizację Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 na rok 2017"  w terminie do dnia 10 sierpnia 2017r. do godz. 10:00 w punkcie informacji Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona.                           Oferty nieprawidłowo opisane lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.         O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu oferty do siedziby Urzędu Gminy.

7. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Gminy Przykona. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

8. Otwarcia ofert dokona Komisja Konkursowa w dniu 10 sierpnia 2017r. o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona przy ul. Szkolnej 7, sala nr 34. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń i zamieszczone na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  w ciągu siedmiu dni od dnia otwarcia ofert. Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie  o wynikach konkursu niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.

 

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

10. Udzielający konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięciu terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

11. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do:

1)  odwołania konkursu lub zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyn,

2) zmiany warunków konkursu,

3)  zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia

4) odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych m.in. zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że realizacja programu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 

Do pobrania:

1) Dokumenty konkursowe (szczegółowe warynki ofert, formularz ofertow, oswiadczenie oferenta, wzór umowy,)

 

Roman Marciniak

Zastępca Wójta Gminy

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4436207 gościem