Dzisiaj jest piątek, 17 wrzesień
Imieniny Justyna i Franciszki

Ogłoszenie konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert

          Wójt Gminy Przykona z siedzibą w Przykonie przy ul. Szkolnej 7,  działając na podstawie art. 48 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.  zm.) ogłasza w 2014 roku konkurs ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci urodzonych w 1996-2006 roku i osób dorosłych urodzonych w 1949 roku i wcześniej, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:

 

1.       Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci urodzonych w 1996-2006 roku i osób dorosłych urodzonych w 1949 roku i wcześniej zgodnie z Regulaminem organizowania konkursu ofert określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 299/2014 z 22 września 2014 roku, dostępnym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona, na stronie internetowej www.przykona.pl.

2.       Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 217), udzielające świadczeń zdrowotnych na terenie powiatu tureckiego w 2014 roku na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

3.       Szacunkowa liczba osób objętych programem wynosi  1130 osób.

4.       Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przykona na realizację programu wynosi 43.000 tysięcy złotych brutto.

5.       Koszt wykonania usługi nie może być większy niż 38 złotych brutto za jednego pacjenta.

6.       Termin realizacji programu od dnia zawarcia umowy do 24 grudnia 2014 roku.

7.       Termin wykonywania powyższych szczepień od 3 dnia od podpisania umowy do 24 grudnia 2014 roku. 

8.       Przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone w Regulaminie organizowania konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci urodzonych w 1996-2006 roku i osób dorosłych urodzonych w 1949 roku i wcześniej.

9.       Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Punkcie Informacji Urzędu Gminy Przykona ul. Szkolna 7 od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do 15.30, od piątku do przesłać na adres Urzędu (liczy się data wpływu do Urzędu). Ostateczny termin składania ofert upływa 8 października 2014 do godz.10:00. Nie będą przyjmowane oferty złożone drogą elektroniczną lub za pomocą faxu.

10.    Oferty należy składać w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu Oferenta oraz nazwy programu.

11.    Otwarcie ofert nastąpi 8 października 2014 r. o godz 14:00 w siedzibie  Urzędu Gminy Przykona przy ul. Szkolnej 7, sala nr 33.

12.    Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 8 dni od upływu terminu składania ofert.   Wójt Gminy Przykona o wynikach konkursu powiadomi pisemnie wszystkich Oferentów. Wyniki konkursu zostaną podane również do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, na stronie internetowej www.przykona.pl, oraz w BIP.

13.    Termin związania ofertą - 20 dni od upływu terminu składania ofert.

14.    Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu, nierozstrzygnięcia konkursu oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

15.    Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

16.    W zakresie zasad przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 217).

17 Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Referat Obywatelsko-  Organizacyjny  Urzędu Gminy Przykona przy ul. Szkolnej 7 II piętro pokój nr 37.

   Regulamin organizowania konkursu ofert, obowiązujący formularz oferty, oświadczenie  oraz projekt umowy dostępne są również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przykona oraz w linku poniżej  (Do pobrania:)

 

Do pobrania:

1) Dokumenty konkursowe ( formulerz ofertowy, wymagane oświadczenie, regulamin, wzór umowy)

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406052 gościem