Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

Ogłoszenie o przetargu

 

Przykona, dnia 2010-11-30

RRG. 0341 -28/2010

GMINA PRZYKONA

ul. Szkolna 7, 62 - 731 Przykona

tel. (0 63) 279 10 10; faks (0 63) 279 10 22

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO NA:

 

OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY PRZYKONA

 

  • 1. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SIWZ:

http://www.przykona.pl/

  • 2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:

1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi Budżetu
    Gminy Przykona  oraz jej jednostek organizacyjnych.
2. Bankowa obsługa budżetu obejmuje:
     1) Urząd Gminy w Przykonie
 3. Jednostki organizacyjne Gminy Przykona:
     1) Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Przykonie
     2) Zespół Szkół w Przykonie
     3) Szkoła Podstawowa w Sarbicach
     4) Szkoła Podstawowa w Boleszczynie
     5) Zespół Obsługi Szkół w Przykonie
     6) Gminna Biblioteka Publiczna w Przykonie
     7) Gminny Ośrodek Kultury w Przykonie
4. Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek organizacyjnych  może się
    zmienić w trakcie umowy.
5. Prowadzenie obsługi bankowej obejmować będzie (uwzględniając
     potrzeby wszystkich jednostek):
     a)  otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych,
     b)  otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych,
     c)  subkont, 
     d) rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych,
          w tym z funduszy unijnych,
      e) realizacji poleceń przelewów  do innych banków,
      f) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami
          w tym samym banku),
      g) przyjmowaniu wpłat gotówkowych od Zamawiającego  i jednostek
           organizacyjnych na rachunki podstawowe i inne, 
      h) przyjmowaniu wpłat gotówkowych na rachunki bankowe
           Urzędu Gminy podatków, opłat lokalnych dokonywanych
           przez jednostki pomocnicze, osoby fizyczne i prawne w kasie banku 
       i)  dokonywaniu wypłat gotówkowych z rachunków zamawiającego
            i jednostek podległych
        j) potwierdzania salda na każdy dzień roboczy
       k) sporządzaniu wyciągów bankowych za każdy dzień , w którym
           dokonano operacji finansowej na rachunku,

      l) udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych
Objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkich obsługiwanych
 jednostek.
System ma obejmować dostawę i instalację urządzeń niezbędnych do
obsługi systemu, szkolenie pracowników oraz zapewnienie prawidłowej pracy  zainstalowanego systemu.
Bank udostępni usługi na co najmniej 3 stanowiskach w Urzędzie Gminy
oraz co najmniej po 1 stanowisku  w jednostkach organizacyjnych gminy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w ilości tworzonych stanowisk
 do obsługi bankowości elektronicznej.
Usługa typu bankowość elektroniczna winna być zainstalowana w terminie
7 dni od dnia podpisania umowy.
Bank zapewni bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym ,
powdrożeniowym  pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
pracujących w systemie bankowości elektronicznej.
System bankowości elektronicznej powinien umożliwiać w szczególności:
1. Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach
     i saldach na wszystkich rachunkach ,
2. Przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji(nazwy kontrahenta, daty,
    okresu, kwot i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze
    operacji)
 3. Składania poleceń przelewów ze wszystkich rachunków,
4. Składania poleceń przelewów na lokaty terminowe ,
 5. Monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi
     szczegółowych wyciągów  dla wszystkich operacji  
 6. Import danych z programów księgowo-płacowych do systemu bankowości
     elektronicznej
  7. System bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną
      prace kilku użytkowników
   8. Sporządzanie przez bank i przekazywanie osobom upoważnionym przez
       zamawiającego  wyciągów w następnym dniu roboczym.
   9. Dostęp dla Gminy Przykona do danych o wszystkich rachunkach
        jednostek organizacyjnych gminy.
   10. Bank będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków
        zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego.
    11. Automatyczne przeksięgowanie  przez wykonawcę na rachunek gminy
          w ostatnim  dniu każdego miesiąca dochodów z tytułu naliczonych
          odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek
          organizacyjnych  wskazanych przez Zamawiającego.
     12. Zerowanie bez opłat i prowizji na dzień 31 grudnia każdego roku
            sald rachunków dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych
            gminy, zgodnie z dyspozycjami Gminy Przykona, Urzędu Gminy 
            oraz kierowników jednostek organizacyjnych, polegających na
            przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku  kwot pozostałych
            na w/w rachunkach (np. odsetki bankowe).
         13. Wydawanie opinii bankowej i zaświadczeń oraz historii rachunku.
    14. Wydawanie blankietów  czeków bankowych bez pobierania opłat.
    15.  Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych
           oprocentowanych rachunków bankowych dla Gminy Przykona
           lub jednostek organizacyjnych, które mogą powstać w okresie
           obowiązywania umowy.  
     16. Codziennym automatycznym lokowaniu wolnych środków
            na lokatach jednodniowych i weekendowych.
Bank nie będzie pobierał :
1. Opłat i prowizji za realizację polecenia przelewu wydanego przez
     Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę
     na rzecz  Zamawiającego,  
2. Opłat od wpłat i wypłat gotówkowych na i z rachunków Zamawiającego,
3. Opłat i prowizji od wpłat gotówkowych dokonywanych w Banku
     na rzecz Gminy  przez podatników podatków i opłat lokalnych,
     sołtysów,
 4. Opłat i prowizji od prowadzonych rachunków bankowych Zamawiającego,
 5. Prowizji ani opłat za sporządzanie wyciągów bankowych,
 6. Prowizji i opłat za instalacje systemu elektronicznego do dokonywania
      operacji bankowych, za przeszkolenie  wskazanych pracowników
      i nie będzie pobierał opłaty abonamentowej,
7. Bank sfinansuje w całości koszty przeniesienia do Banku rachunku
    podstawowego i pozostałych rachunków funkcjonujących w ramach
     budżetu.
8. Innych niż określone w przedstawionej ofercie prowizji ani opłat
    z tytułu prowadzenia rachunków. 

2.11 CPV:

66110000-4

Usługi bankowe

2.12 Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

  • 3. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  • 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

4.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

4.1.1 spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych,

4.1.2 posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 roku Nr 72, poz 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

4.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

4.2.1 nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4.

5.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:

5.1.1 Oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiada wiedzę i doświadczenie; dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

5.1.2 Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 roku Nr 72, poz 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

5.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

5.2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

5.2.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

5.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający warunek pkt 5.2.1 SIWZ t.j., że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU

DO 31 GRUDNIA  2014 ROKU

 

7. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

L.p.

Nazwa kryterium

Waga (%)

1.

Cena oferty

90

2.

Oprocentowanie rachunków

10

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Siedziba Zamawiającego (Punkt Informacyjny)

do dnia 08 grudnia 2010 roku, do godz. 10:00

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych dnia 30.11.2010 roku pod nr 389660 -2010.

 

Do pobrania:

 1). Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia

 

 

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406149 gościem