Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

na zadanie pn.: "Remont  drogi gminnej  Posoka - Ewinów"

1.       GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

      tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

2.       ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

     http://www.przykona.pl/

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 17 lub drogą pocztową.

3.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem   postępowania jest  remont  drogi gminnej  Posoka - Ewinów od km 0+000 do km 8+633. 

Długość  projektowanego  odcinka drogi  wynosi  8.633  km .

Lokalizacja  drogi  jest  zgodna z planem  zagospodarowania  gminy 

Od km 0+000 do km 6+233 remont  polega  na  wyrównaniu  istniejącej  nawierzchni  betonem  asfaltowym oraz  ułożeniu  warstwy  ścieralnej z  betonu  asfaltowego.

Od km 6+233 do km 8+633  remont  obejmuje  ułożenie  nawierzchni z  betonu  asfaltowego.

Remont  ma  na  celu  poprawę   stanu  technicznego drogi.

Zakres  robót :

roboty  przygotowawcze  i  rozbiórkowe

wykonanie robót  ziemnych  na  zjazdach oraz  poboczach 

wykonanie  remontu  nawierzchni

oczyszczenie  i  skropienie  istniejącej  nawierzchni  emulsją  asfaltową

wbudowanie   warstwy  wyrównawczej  z  betonu  asfaltowego wraz z  wyprofilowaniem  do prawidłowego  spadku  poprzecznego jezdni

ułożenie  warstwy  ścieralnej  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego

remont  podbudowy  oraz  nawierzchni na zjazdach

ustawienie  barier  stalowych energochłonnych  na  przepuście

oznakowanie  poziome  i  pionowe

Parametry  techniczne  i  dane  wyjściowe

kategoria  drogi                   gminna

klasa  drogi                          L- lokalna

prędkość   projektowa          Vp - 40 km/h

kategoria  ruchu                   KR 1

przekrój                                drogowy

szerokość  jezdni                  5.00 m

szerokość  korony                 7.50 m

szerokość  poboczy              1.25 m x 2

spadek  jezdni                      2%

obciążenie  nawierzchni       80kN/oś

 

          Główny przedmiot:  CPV   45 23 31 40-2 -  roboty drogowe

                                                      45 23 32 25-2 - roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

 

•4.       INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

•5.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

        do 10.06. 2011r.

 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 • a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   

   nakładają obowiązek ich posiadania;

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania  

   zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 • b) zapewnią przynajmniej 3 letni okres gwarancji na wykonane zamówienie.
 • c) wykonają zamówienie w terminie do 10.06. 2011r.
 • d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy
 • e) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy
 • f) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
 • g) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • h) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
 • i) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • j) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • k) wnieśli wadium w wysokości 60000,00 zł;

 

Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły:
spełnia - nie spełnia.

 

7.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 60.000,00 zł.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

 

•10.               MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 01 grudnia 2010r.     do godz. 10:00.

11.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 • Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 01 grudnia 2010r.         o godz. 10:15.

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający  przewiduje możliwość  zamówień uzupełniających.

17.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak             - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Bogdan Kawka           - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 17, tel. 0 63 279 10 28

 

Do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - 5,1 MB

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406247 gościem