Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 na zadanie pn.: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Przykona w 2011r.

1.       GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

      tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

2.       ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      http://www.przykona.pl/

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 17 lub drogą pocztową.

3.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia obejmuje roboty remontowe dróg na terenie Gminy Przykona.

  1. Bieżące utrzymanie i remonty dróg o nawierzchni gruntowej:

- dowóz pospółki z wbudowaniem i profilowaniem korony drogi                             

2.  Remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej:

- remont należy wykonać z masy mineralno - asfaltowej na gorąco;    

§ masa mineralno - asfaltowa powinna być wykonana w wytwórni mas  bitumicznych  i dostarczona do miejsca wbudowania w termosach lub wykonana
    w recyklerze;

§ krawędzie łaty winny być przycięte i posmarowane emulsją;

§ cała powierzchnia łaty przez położeniem masy min. - asfalt. winna być  oczyszczona, osuszona i skropiona emulsją;

§ zagęszczenie masy powinno odbywać się warstwami o grubości max 4 cm;

Główny przedmiot:  CPV 45.23.31.42-6  -  Roboty w zakresie naprawy dróg.

4.       INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

        do 15.11. 2011r.

 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

    wykonania zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

a) wykonają zamówienie w terminie do 15 listopada 2011r.

b) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy

d) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy

e) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły:
spełnia - nie spełnia.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU:

1.Wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku   

2. Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.1 w/w ustawy            

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda, następujących dokumentów:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

3. Oświadczenie zgodnie z art. 24  ust. 2 w/w ustawy  

4. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 w/w ustawy

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów:

a) wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom stanowiącym przedmiot zamówienia w ilości minimum 5 (pięć) usług
z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów (referencje) potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie

b) wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu

c) wykazu zakresu zamówienia którego wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy

W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 30 000 PLN.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do składania oferty.

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  w/w ustawy

6. Oświadczenie, iż w stosunku do wykonawcy nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie została ogłoszona upadłość

7. Podpisany projekt umowy.

8. Oferta cenowa

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

10.               MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 29 marca 2011r.     do godz. 10:00.

11.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 29 marca 2011r.         o godz. 10:15.

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

17. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 91061 -2010

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak             - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Bogdan Kawka           - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 17, tel. 0 63 279 10 28

 

Do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zabudowy - 230 KB

 

 

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406105 gościem