Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na zadanie pn.: " Ciąg pieszo-rowerowy Laski - Rogów - Przykona - II etap"

1.       GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

      tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

2.       ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      http://www.przykona.pl/

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 17 lub drogą pocztową.

3.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Teren przewidziany pod projektowany ciąg pieszo - rowerowy znajduje się

przy pasie drogowym drogi Dk 72 na terenie należącym do Zespołu Elektrowni „

Pątnów -Adamów - Konin „S.A w Koninie działka nr 49 . Teren płaski porośnięty

trawą. Drogę krajową 72 od terenu pod ciąg pieszo -rowerowy oddziela rów drogowy.

Na terenie należącym do Zespołu Elektrowni ciąg pieszo-rowerowy

znajduje się pomiędzy rowem odprowadzającym wodę z elektrowni a drogą krajową nr 72.

Głównym celem budowy ciągu pieszo- rowerowego kontynuacja ciągu pieszo rowerowego na odcinku km 35+603 do km 38+806 i poprawa bezpieczeństwa osób

zamieszkujących te tereny , oraz uczestników ruchu drogowego na drodze nr 72.

Oddzielenie ruchu rowerzystów ,pieszego oraz pojazdów samochodowych spowoduje znaczną poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku.

Szerokość ciągu pieszo - rowerowego przyjęto zgodnie z zaleceniami GDDKiA

oraz inwestora 2,5 m . Lokalizacja za rowem drogowym drogi krajowej nr 72 .

Długość projektowanego ciągu pieszo - rowerowego wynosi 420 m.

Rzędne wysokość projektowanej nawierzchni ciągu pieszo - rowerowego wyznaczono

Zestawienie wymiarów

Długość ciągu pieszo- rowerowego 420,0 m

Szerokość ciągu pieszo-rowerowego - 2,5 m

Powierzchnia ciągu pieszo-rowerowego - 1050,0 m²

Zjazdy - powierzchnia - 72,0m²

Projektowana nawierzchnia

szerokości 2,5m

- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr 10 cm

- podbudowa z chudego betonu B-10 gr 10 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm

- kostka bet. wibroprasowana k.szary gr 6 cm

Razem 29 cm

Spoiny należy wypełnić piaskiem 0-2 mm, wolnym od zanieczyszczeń i domieszek.

Powierzchnia : 1050,0 m²

ZJAZDY

Zjazdy : 72,0 m²

- Z KOSTKI BETONOWEJ wibroprasowanej grubości 8 cm.

- warstwa odsączająca piasek grubo i średnio ziarnisty gr 15 cm

- podbudowa z betonu B-10 gr 20 cm

- podsypka piaskowo - cementowa gr 3 cm

-kostka bet. wibroprasowana k. czerwony gr 8 cm

Razem 46 cm

Spoiny należy wypełnić piaskiem

Powierzchnia zjazdu 30,0m²

- Z BETONU ASFALTOWEGO

- warstwa odsączająca piasek grubo i średnio ziarnisty gr 15 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 20cm

- beton asfaltowy gr 5 cm

Razem 40 cm

Powierzchnia zjazdu 42,0m²

 

          Główny przedmiot:  CPV   45 23 31 61-5 -  roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

                                                         45 23 31 62-2 - roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

4.       INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

5.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

        do 30.11. 2010r.

 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 • a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 • b) zapewnią przynajmniej 3 letni okres gwarancji na wykonane zamówienie.
 • c) wykonają zamówienie w terminie do 30.11. 2010r.
 • d) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy
 • f) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy
 • g) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
 • h) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • i) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
 • j) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • k) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły:
spełnia - nie spełnia.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU:

1.Wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku 

2. Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.1 w/w ustawy               

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda, następujących dokumentów:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

b) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

3. Oświadczenie zgodnie art. 24  ust. 2 w/w ustawy    

4. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 w/w ustawy 

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów:

 • a) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w ilości minimum 3, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów (referencje) potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie,
 • b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 • c) wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń,
 • d) wykaz zakresu zamówienia, którego wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy.

 

Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania stosownych uprawnień  osoby pełniącej obowiązki kierownika  budowy  odpowiednich do charakteru i zakresu prac określonych niniejszym zamówieniem oraz posiadania aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

 

W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to znaczy:

       - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż  200 000 PLN.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do składania oferty.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w oświadczeń i dokumentów.

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  w/w ustawy

6.  Oświadczenie, iż w stosunku do wykonawcy nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie została

      ogłoszona upadłość  

7. Kosztorys ofertowy

8. Podpisany projekt umowy.

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Wykonawca   nie musi wnosić wadium.       

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

10.               MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 05 października 2010r.     do godz. 10:00.

11.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 • Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 05 października 2010r.         o godz. 10:15.

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.  Ogłoszenie o niniejszym przetargu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych

       Nr 298432 -2010

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak             - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Bogdan Kawka           - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 17, tel. 0 63 279 10 28

 

Do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

 


 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411617 gościem