Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

OGŁASZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 193 000 EURO NA:

OGŁASZENIE O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM  O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 193 000 EURO NA:

UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 8 192 000,00 PLN

 

1.   ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SIWZ:

     http://bip.przykona.pl

2.     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA,  Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

2.1   Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 8 192 000,00 PLN, na warunkach kreślonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.2 Kwota kredytu: 8192000,00 PLN.

2.3 Okres kredytowania: 10 lat.

2.4 Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała kwartalnie, w terminach i ratach określonych w projekcie umowy z karencją spłaty kapitału do dnia 01 stycznia 2011 roku.

2.5 Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych określonych w projekcie umowy.

2.6 CPV 66 11 30 00 - 5 - Usługi udzielania kredytu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.     INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.   OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

4.1       Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

4.1.1      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

4.1.2      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

4.1.3      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie Zamówienia;

4.1.4      nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

4.2             Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

4.2.1      Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

4.2.2      Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, o której mowa w ustawie          z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 roku Nr 72, poz 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

4.2.3      Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne                 i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4.2.4      Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy Pzp.

4.2.5      Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Pzp.

4.2.6      Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że          w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, udzielił co najmniej jeden kredyt bankowy w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN.

4.2.7      Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia co potwierdzi sprawozdanie finansowe za 2009 rok albo jego część, a jeżeli nie posiada sprawozdania finansowego za 2009 rok, sprawozdanie finansowe za 2008 rok albo jego część (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres). Jeżeli sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami    o rachunkowości Wykonawca załączy również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, należy załączyć inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za 2009 rok, a w przypadku gdy nie posiada dokumentów za 2009 rok, dokumenty za 2008 rok (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres).


W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1. oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie Zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy,

2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

5.     OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4
.

3. zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 roku Nr 72, poz 665 z późn. zm.),  a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe,

4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości udzielonego kredytu bankowego, dat wykonania i odbiorców,

8. sprawozdanie finansowe za 2008 rok albo jego część, a jeżeli nie posiada sprawozdania finansowego za 2008 rok, sprawozdanie finansowe za 2007 rok albo jego część (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres). Jeżeli sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości Wykonawca załączy również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, należy załączyć inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za 2008 rok, a w przypadku gdy nie posiada dokumentów za 2008 rok, dokumenty za 2007 rok (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres).

6.     OSTATECZNY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  30 GRUDNIA 2010 ROKU

 

7. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:

7.1.   Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa    

         wadium na kwotę 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy).

7.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

7.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

7.3.1  w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - numer rachunku

          75 8530 0000 1200 4964 2000 0002,

7.3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

         kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

7.3.3 gwarancjach bankowych,

7.3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

7.3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                 

         (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem), Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium - przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego''. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału lub kserokopii dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.3. (7.3.2) - (7.3.5) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego - numer rachunku 75 8530 0000 1200 4964 2000 0002.

8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

     

L.p.

Nazwa kryterium

Waga (%)

1.

Cena (koszt kredytu brutto)

100

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Siedziba Zamawiającego (Punkt Informacyjny - parter)

do dnia 14 września 2010 roku, do godz. 10:00

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

11. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

        

         Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej.

12.  INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

         Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

13. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA

        

         Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

14. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

         Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

15. INFORMACJE DODATKOWE.

 Ostateczny termin wykonania zamówienia 30 grudnia 2010 roku. Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego nastąpi w ratach, w wysokości i terminie określonym przez Zamawiającego na piśmie z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Termin spłaty ostatniej raty kredytu 30 grudnia 2020 roku

Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała kwartalnie, w terminach i ratach określonych w projekcie umowy z karencją spłaty kapitału do dnia 01 stycznia 2011 roku.

Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych określonych w projekcie umowy.

Wysokość oprocentowania kredytu będzie zmienna, ustalana w oparciu o WIBOR 3 M przy uwzględnieniu stałej marży Banku.

Odsetki są naliczane i podlegają spłacie w okresach kwartalnych od faktycznego stanu zadłużenia z tytułu niniejszego kredytu.

Dla ujednolicenia zasad naliczania odsetek przyjmuje się wysokość stawki WIBOR 3 M na dzień 15-go drugiego miesiąca danego kwartału. W przypadku braku notowań dla dnia „15" do wyliczenia stopy oprocentowania stosuje się notowania dla dnia poprzedniego, w którym było notowanie danej stawki WIBOR 3 M.

Ustala się kwartalne okresy obrachunkowe, pokrywające się z kwartalnymi okresami kalendarzowymi.

W każdym okresie obrachunkowym stopa oprocentowania kredytu jest stała.

Odsetki od kredytu podlegają spłacie w okresach kwartalnych, do ostatniego dnia każdego kwartału.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia 03.08.2010 roku.

 

 

Do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia .

2. Wyjaśnienie i zmiana  treści SIWZ na : „ Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości
8.192.000 zł"

 


 


                                                                                                            


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411729 gościem