Dzisiaj jest piątek, 17 wrzesień
Imieniny Justyna i Franciszki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

na zadanie pn.: „Zagospodarowanie  terenów rekreacyjnych nad Zbiornikiem Wodnym Przykona w miejscowości Zimotki Gmina Przykona  - budowa pomostu rekreacyjnego i ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Zimotki

1.       GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

      tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

2.       ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      http://www.przykona.pl/

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 17 lub drogą pocztową.

3.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego postępowania jest  zagospodarowanie  terenów  rekreacyjnych nad  Zbiornikiem Wodnym Przykona w miejscowości Zimotki Gmina Przykona  - budowa pomostu rekreacyjnego i ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Zimotki

Zadanie nr 1. Budowa  pomostu   rekreacyjnego z  platformą  estradową

Pomost rekreacyjny z platformą estradową zostanie wykonany w miejscu istniejącego pomostu pontonowego na terenie łowiska wędkarskiego (dz. ewid. nr 560/4, 560/5, 661, 678, 679, 680 i 681, ark. 1, obręb Zimotki).

Oś pomostu winna być zgodna z osią głównego ciągu pieszego do zbiornika.

Pomost składać się będzie z dwóch głównych elementów - pomostu rekreacyjnego w kształcie odwróconej do brzegu litery C oraz platformy estradowej, zespolonej z głównym pomostem za pośrednictwem złącza. Poszczególne elementy należy wykonać razem.

Dojście do pomostu głównego poprzez dwa trapy dojściowe, zawiasowe o wymiarach 6,00 x 2,40 m, oparte na wspornikach.

Podstawowe parametry techniczne pomostu rekreacyjnego z platformą estradową:

 • długość całkowita (w głąb jeziora) - 47,40 m
 • szerokość całkowita (wzdłuż linii brzegowej) - 46,00 m
 • długość całkowita podestów pomostu głównego - 112,00 m
 • szerokość podestów pomostu - 2,40 m
 • wymiary platformy pływającej (estradowej) - 10,0 x 6,0 m
 • trapy dojściowe, zawiasowe (dojście z lądu) - 6,00 x 2,40 m - 2 szt.
 • powierzchnia zabudowy - całkowita (wraz z trapami) - 357,60 m2
 • wyniesienie pomostu nad lustrem wody (wolna burta) - 0,58 m
 • wyniesienie pomostu nad dnem jeziora - 3,80 - 4,20 m

Trapy dojściowe, zawiasowe, pomost główny oraz platforma pływająca, zostaną wyposażone w reling drewniany od strony zewnętrznej, o długości całkowitej 140,80 mb.

Pozostałe wyposażenie pomostu rekreacyjnego wraz z molem i platformą widokową, stanowić będą:

 • stanowiska ratownicze z daszkiem (koło ratunkowe z zasobnikiem i linką oraz bosaki), umieszczone na narożnikach pomostu głównego - 2 szt.
 • drabinki kąpielowe 4-stopniowe - 2 szt.
 • drabinki kąpielowe 4-stopniowe - 5 szt.
 • lampy selenowe, nawigacyjne, umieszczone na narożnikach pomostu głównego oraz dwóch narożnikach platformy widokowej - 4 szt. (dwie zielone i dwie czerwone)

Zadanie nr 2. Budowa   ciągu  pieszo-rowerowego.

Inwestycja zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 1.414 m  z dojazdem do wody o długości 43,5 m z  6 miejscami przeznaczonymi do wypoczynku, 1 miejscem pod ognisko, 2 boiskami: do koszykówki i siatkówki.

Ciąg pieszo-rowerowy długość - 1.414 m (2,5 m szerokości), długość dojścia do zbiornika wynosi 43,5 m (szerokość 10 m), a powierzchnia miejsc wypoczynkowych 164,85 m2.

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego zostanie wykonana z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej o grubości 10 cm.
Obramowanie ciągu pieszo - rowerowego wykonane zostanie z obrzeża betonowego wibroprasowanego o wymiarach 25x6 cm.

Nawierzchnia dojścia do Zbiornika wykonana zostanie z jednowarstwowej mieszanki żwirowo - gliniastej, rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 12 cm.
Miejsca do wypoczynku zaprojektowano w kształcie okręgu o średnicy 3,0 m, utwardzone kostką betonową wibroprasowaną o grubości 6 cm na podsypce piaskowej

      Główny przedmiot:  CPV   45 24 20 00-5 - budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

45 23 31 61-5 -  roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

                                                         45 23 31 62-2 - roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

4.       INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

5.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

        do 31.07. 2011r.

 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 • a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   

   nakładają obowiązek ich posiadania;

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania  

   zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 • b) zapewnią przynajmniej 3 letni okres gwarancji na wykonane zamówienie.
 • c) wykonają zamówienie w terminie do 31.07. 2011r.
 • d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy
 • e) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy
 • f) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
 • g) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • h) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
 • i) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • j) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły:
spełnia - nie spełnia.

 

7.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

10.               MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 25 marca 2011r.     do godz. 10:00.

11.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 • Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 25 marca 2011r.         o godz. 10:15.

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia.

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie przewiduje możliwość  zamówień uzupełniających.

17.  Ogłoszenie o niniejszym przetargu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych

       Nr 78709 -2011

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak             - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Bogdan Kawka           - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 17, tel. 0 63 279 10 28

 

Do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -  (28MB) 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406039 gościem