Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYKONA

Przykona 2 kwietnia 2013r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYKONA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu oraz o przystąpieniu do jego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz.647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przykona uchwały nr 0007.144.2012 z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko.
Granicą opracowania objęte są tereny zgodne z załącznikiem graficznym do w/w uchwały.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 26 kwietnia 2013r. na adres:
Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona.
Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam jednocześnie
o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz prognozą oddziaływania na środowisko.
Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 26 kwietnia 2013r. na adres:

1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
2. drogą elektroniczną na adres: przykona@przykona.pl,
3. osobiście do protokołu w siedzibie: Urząd Miejski Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przykona.


Wójt Gminy Przykona


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411634 gościem