Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

Konkurs ofert

Wójt Gminy Przykona z siedzibe w Przykonie przy ul. Szkolnej 7,  działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) ogłasza w 2017 roku konkurs ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1952 roku i wcześniej, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:

 

1.       Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1952 roku i wcześniej , które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat zgodnie   z Regulaminem organizowania konkursu ofert określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia   nr 249/2017 z 25 lipca 2017 roku, dostępnym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,  na stronie internetowej www.przykona.pl.

2.       Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.), udzielające świadczeń zdrowotnych na terenie powiatu tureckiego w 2017 roku na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

3.       Szacunkowa liczba osób objętych programem wynosi  144 osoby.

4.       Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przykona na realizację programu wynosi 5.500,00 złotych brutto.

5.       Koszt wykonania usługi nie może być większy niż 38 złotych brutto za jednego pacjenta.

6.       Termin realizacji programu od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 roku.

7.       Termin wykonywania powyższych szczepień od 20 września 2017  do 15 grudnia 2017 roku. 

8.       Przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone w Regulaminie organizowania konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1952 roku i wcześniej , które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat .

9.       Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Punkcie Informacji Urzędu Gminy Przykona ul. Szkolna 7 od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do 15.30, lub przesłać na adres Urzędu (liczy się data wpływu do Urzędu). Ostateczny termin składania ofert upływa 10 sierpnia 2017 do godz.14:00. Nie będą przyjmowane oferty złożone drogą elektroniczną lub za pomocą faxu.

10.   Oferty należy składać w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu Oferenta oraz nazwy programu.

11.   Otwarcie ofert nastąpi 11 sierpnia 2016 r. o godz. 14:00 w siedzibie  Urzędu Gminy Przykona przy ul. Szkolnej 7, sala nr 33.

12.   Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 8 dni od upływu terminu składania ofert.  Wójt Gminy Przykona o wynikach konkursu powiadomi pisemnie wszystkich Oferentów. Wyniki konkursu zostaną podane również do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, na stronie internetowej www.przykona.pl, oraz w BIP.

13.   Termin związania ofertą -  50 dni od upływu terminu składania ofert.

14.   Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu, nierozstrzygnięcia konkursu oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

15.   Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1793 zm.).

16.   W zakresie zasad przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej   ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.).

17 Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Referat Obywatelsko-Organizacyjny  Urzędu Gminy Przykona przy ul. Szkolnej 7 II piętro pokój nr 37. Regulamin organizowania konkursu ofert, obowiązujący formularz oferty, oświadczenie  oraz projekt umowy dostępne są również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  Przykona na stronie internetowej www.przykona.pl,  oraz w BIP. 

 

Do pobrania:

 1) Dokumenty konkursowe ( formularz ofertowy, wzór umowy, oswiadczenia) .

 

Roman Marciniak

Zastępca Wójta Gminy


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406173 gościem