Jesteś tutaj:   

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

Gmina Przykona                                                                               Przykona, dnia 7 lipca 2020 r.

ul. Szkolna 7

62-731 Przykona

 

RRG.271.2.2020                                                                             

 

 

 INFORMACJA

o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Umowy ( SIWZ )

 

dotycząca przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

„ Świadczenie usługi dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Przykonie

w roku szkolnym 2020/2021 ”.

 

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) informuje o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) w przedmiotowym postępowaniu.

 

1. Zmawiający w Rozdziale  VI pkt. 1 SIWZ wykreśla ppkt. c) o następującej treści:

     „  c) zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Gminy Przykona ( 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.( składane razem z ofertą).”

 

2.  Zamawiający w Rozdziale V SIWZ w kwestii spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania kompetencji i uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej ( art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy) wykreśla drugi odnośnik w pkt. a) o następującej treści:

„ - Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych
przewozów osób na terenie Gminy Przykona ( 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm. ))”

 

W pozostałym zakresie treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

 

 

Wójt Gminy

 

Mirosław Broniszewski