Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ

 

 

 

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ

 projektu  ,, Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach projektu pt ,, Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Przykonie  informuje,  iż w  wyniku zakończenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych w zakresie kwalifikalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz w umowie o dofinasowanie wybrano oferte:

     Pani Józefy Wojakowskiej  62-731 Przykona

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

      Ww. wykonawca spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym nr GOPS-6/2018 z dnia 10.09. 2018r,       

 

Przykona 8.10.2018r.

Kierownik

Elżbieta Rogowska


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406096 gościem