Jesteś tutaj:   

INFORMACJA o odrzuceniu oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

 

RRG.271.8.2020                                                                         Przykona, dnia  9 grudnia 2020 r.

 

 

 

INFORMACJA
o odrzuceniu oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Dotyczy :   Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ Budowa drogi gminnej Psary – Przykona „

 

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019r. poz.1843 ze zm.) Gmina Przykona informuje, że:

 

I. Odrzucono oferty następujących Wykonawców:

1.  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o. ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62 – 500 Konin, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

 

Zamawiający w SIWZ określił szczegółowo wytyczne co do treści oraz części składowych oferty składanej przez Wykonawcę. Zgodnie z rozdziałem III SIWZ " OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA " :

„  Przedmiotem zamówienia jest: budowa  drogi o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Psary i Przykona na odcinku o długości 1,129 km, budowa ścieżki rowerowej i chodnika, budowa oświetlenia ulicznego, wykonanie zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia.

     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, przedmiar robót, STWiORB) stanowi załącznik do SIWZ.

     W/w dokumenty stanowią materiały pomocnicze dla przygotowania oferty.

     Uwaga do dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego:

Załączona do SIWZ dokumentacja stanowi materiał pomocniczy, a kosztorys ofertowy należy przygotować na podstawie załączonego kosztorysu nakładczego.  „

Ponadto Zamawiający dalej w rozdziale III SIWZ wymagał aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia jak również nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych,

W toku badania odrzuconej oferty stwierdzono, iż omawiana oferta nie obejmuje budowy oświetlenia ulicznego. W ofercie tej brak jest zarówno kosztorysu ofertowego na oświetlenie uliczne jak i wartość całkowita brutto podana przez wykonawcę w ofercie t.j. kwota 2 946 525,38 obejmuje jedynie wycenę budowy drogi gminnej, budowy chodnika i ścieżki rowerowej oraz zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250.

Brak ten nie mógł być jednak konwalidowany w trybie art. 26  ust. 3 ustawy PZP, gdyż dotyczy on ściśle treści oferty. W świetle art. 26 ust. 3 ustawy PZP uzupełnieniu mogą jedynie podlegać dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 czyli potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i inne wymienione w tym przepisie. Nie należy do nich jednak kosztorys ofertowy, gdyż stanowi on merytoryczną treść oferty, która nie podlega uzupełnieniu. Uzupełnienie jej w tym zakresie prowadziłoby do zmiany złożonej oferty. Jednocześnie taki brak merytorycznej części oferty nie może być potraktowany jako oczywista omyłka która mogłaby ulegać poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 ustawy PZP

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający odrzuca powyższą ofertę, ponieważ wymieniony na wstępie brak należy zakwalifikować jako niezgodność oferty z wymaganiami SIWZ.

2.  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez GOLIAT II Sp. z o.o. Branno ul. Konwaliowa 6, 62 – 586 Rzgów, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

 

Zamawiający w SIWZ określił szczegółowo wytyczne co do treści oraz części składowych oferty składanej przez Wykonawcę. Zgodnie z rozdziałem III SIWZ " OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA " :

„  Przedmiotem zamówienia jest: budowa  drogi o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Psary i Przykona na odcinku o długości 1,129 km, budowa ścieżki rowerowej i chodnika, budowa oświetlenia ulicznego, wykonanie zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia.

     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, przedmiar robót, STWiORB) stanowi załącznik do SIWZ.

     W/w dokumenty stanowią materiały pomocnicze dla przygotowania oferty.

     Uwaga do dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego:

Załączona do SIWZ dokumentacja stanowi materiał pomocniczy, a kosztorys ofertowy należy przygotować na podstawie załączonego kosztorysu nakładczego.  „

Ponadto Zamawiający dalej w rozdziale III SIWZ wymagał aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia jak również nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych,

W toku badania odrzuconej oferty stwierdzono, iż omawiana oferta nie obejmuje budowy oświetlenia ulicznego. W ofercie tej brak jest zarówno kosztorysu ofertowego na oświetlenie uliczne jak i wartość całkowita brutto podana przez wykonawcę w ofercie t.j. kwota 3 863 704,66 zł obejmuje jedynie wycenę budowy drogi gminnej, budowy chodnika i ścieżki rowerowej oraz zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250.

Brak ten nie mógł być jednak konwalidowany w trybie art. 26  ust. 3 ustawy PZP, gdyż dotyczy on ściśle treści oferty. W świetle art. 26 ust. 3 ustawy PZP uzupełnieniu mogą jedynie podlegać dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 czyli potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i inne wymienione w tym przepisie. Nie należy do nich jednak kosztorys ofertowy, gdyż stanowi on merytoryczną treść oferty, która nie podlega uzupełnieniu. Uzupełnienie jej w tym zakresie prowadziłoby do zmiany złożonej oferty. Jednocześnie taki brak merytorycznej części oferty nie może być potraktowany jako oczywista omyłka która mogłaby ulegać poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 ustawy PZP

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający odrzuca powyższą ofertę, ponieważ wymieniony na wstępie brak należy zakwalifikować jako niezgodność oferty z wymaganiami SIWZ.

 

II. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy PZP Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

 W wyniku postępowania przetargowego został wybrany n/w Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę:                                       

MK STELLA Konrad Marek

ul. Południowa 37

62-600 Koło

 

cena brutto – 2 666 295,02 zł

gwarancja na roboty budowlane – 60 miesięcy

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta przez niego złożona jest zgodna z treścią Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała maksymalną ilość punktów z możliwych do uzyskania 100/100.

 

III. Ponadto Zamawiający  zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy PZP podaje nazwę wykonawców którzy złożyli oferty – wzięli udział w postępowaniu a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz ich punktację łączną.

 

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz

adres wykonawcy

Punktacja

Cena brutto

Punktacja

okres udzielonej gwarancji

Punkty ogółem

 

1.

 

GOLIAT II Sp. z o.o.

Branno ul. Konwaliowa 6

62-586 Rzgów

 

 

          

 

 

        

 

 

Oferta

odrzucona

 

2.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
ANBUD Sp. z o.o.

ul. Zofii Urbanowskiej 8

62-500 Konin

 

 

           

 

 

 

 

          

           

 

 

 

Oferta odrzucona

 

3.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A.

ul. Toruńska 200

62-600  Koło

 

 

 

52,21 pkt.

 

 

40,00 pkt.

 

 

92,21 pkt

 

4.

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. KALISZ

ul. Noskowska 3-5

62 – 800 Kalisz

 

 

 

43,75 pkt.

 

 

40,00 pkt.

 

 

83,75 pkt

 

5.

 

MK STELLA

Konrad Marek

ul. Południowa 37

62 -600 Koło

 

 

 

60,00 pkt.

 

 

40,00 pkt.

 

 

100,00 pkt

 

6.

 

LuKpol – Krzysztof Łuczak

ul. Dąbska 26

99-210 Uniejów

                                       

 

 

59,03 pkt.

 

 

 

40,00 pkt.

 

 

99,03 pkt

 

7.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

EKOINŻBUD  Piotr Peraj

ul. Targowa 54 

99-210 Uniejów

 

 

 

42,65 pkt.

 

 

40,00 pkt.

 

 

82,65 pkt.

 

8.

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o.

Ul. Komunalna 8

62 – 700 Turek

 

 

 

49,19 pkt.

 

 

40,00 pkt.

 

 

89,19 pkt.

 

9.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Spółka Akcyjna

ul. Łódzka 108

99-200 Poddębice

 

 

 

51,03 pkt.

 

 

40,00 pkt.

 

 

91,03 pkt.

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Gminę Przykona.

 

Wójt Gminy

 

Mirosław Broniszewski