Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Przykona".

 

Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Przykona".
 


        W dniu 22 czerwca 2011 r. Ochotnicza Straż Pożarna Boleszczyn zwróciła się do Wójta Gminy Przykona z wnioskiem o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP  z terenu Gminy Przykona".
Oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną Boleszczyn w/w dniu spełnia warunki formalne i merytoryczne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
        Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mają prawo złożyć wniosek o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.
Wniosek Stowarzyszenia spełnia łącznie powyższe warunki.
Uzasadnienie przedstawione przez organizację:
Przedmiotem zadania publicznego jest zorganizowanie na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Boleszczynie zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP z terenu Gminy Przykona.
W ramach realizacji zadania planowane jest zorganizowanie konkurencji: sztafeta pożarnicza 6x50 m oraz ćwiczenie bojowe, a także sztafeta pożarnicza i rozwinięcie bojowe wg regulaminu CTiF. Realizacja w/w zadania publicznego przyczyni się  do popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz zawodów pożarniczych.. Skutkiem realizacji zadnia jest wykształcenie aktywnego i zdrowego trybu życia, a także popularyzacja wśród młodzieży wiedzy pożarniczej i wizerunku strażaka ochotnika.
Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznał za celowe realizację  wskazanego zadania, opisanego w ofercie Ochotniczej Straży Pożarnej  Boleszczyn i tym samym zleca realizację zadania  wraz z  udzieleniem dotacji w wysokości 6 000,00 zł.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można składać w siedzibie Urzędu Gminy do dnia  1 lipca 2011 r.

Pobierz:

1). Oferta  Ochotniczej Straży Pożarna Boleszczynna realizację realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP  z terenu Gminy Przykona". - (format *.PDF)

  

 

 

 

Z-ca Wójta Gminy Przykona

 /-/ Roman Marciniak


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411801 gościem