Dzisiaj jest środa, 22 wrzesień
Imieniny Tomasza i Maurycego

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym

O G Ł O S Z E N I E
o przetargu pisemnym nieograniczonym
WÓJT GMINY PRZYKONA
ogłasza


przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę do 30 września 2035 r nieruchomości o ogólnej pow. 46238 m2 położonych w miejscowości Psary, gm. Przykona
z przeznaczeniem na wybudowanie i eksploatację elektrowni biogazowej.

1. Przetarg przeprowadza się w formie pisemnego przetargu nieograniczonego.
   Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie nieruchomości oznaczonych nr:
- 405/8 o pow. 24462 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW 21111, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Turku – Wydział Ksiąg Wieczystych,

- część działki 405/9 o pow. 6266 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW 21111, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Turku – Wydział Ksiąg Wieczystych,

- część działki 405/6 o pow. 15510 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW 29636, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Turku – Wydział Ksiąg Wieczystych,

2. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
 w/w nieruchomości przeznaczone są w planie zagospodarowania przestrzennego:
 - działka nr 405/8 i część działki 405/9 jako przeznaczenie podstawowe ustala się tereny urządzeń usuwania i przerobu nieczystości. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się lokalizację obiektów i urządzeń do produkcji energii odnawialnej z biomasy,

- część działki 405/6 jako przeznaczenie podstawowe ustala się tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się lokalizację obiektów i urządzeń do produkcji energii odnawialnej z biomasy.

3. Opis nieruchomości - nieruchomości zlokalizowane są w pn. zach. części wsi Psary. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, 500 m w kierunku północnym od skrzyżowania.
Działka oznaczona nr 405/8 jest niezabudowana natomiast działka nr 405/9 i cz. działki nr 405/6 jest zagospodarowana trzema zbiornikami konstrukcji ziemnej i budynkiem magazynowo-socjalnym.
Na ww. nieruchomościach znajdują się piezometry, które w czasie trwania inwestycji i po jej zakończeniu nie mogą ulec zniszczeniu. Nadto dzierżawca zapewni wydzierżawiającemu prawo dostępu do piezometrów w celu ich eksploatacji, konserwacji, dokonywania pomiarów i badań. W przypadku konieczności zmiany położenia piezometrów dla potrzeb dzierżawcy dzierżawca dokona tej zmiany na swój koszt po uzyskaniu zgody na powyższe od wydzierżawiającego.
4. Termin zagospodarowania – 3 lata od podpisania umowy

5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego netto wynosi 80.200,00 zł + 22% VAT.

6. Waloryzacja czynszu w okresach rocznych. Jako wskaźnik waloryzacji określa się średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS w dzienniku urzędowym Monitor Polski za rok poprzedzający.
7. Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego – miesięcznie do dnia 28 każdego miesiąca z góry. Wysokość czynszu za niepełny miesiąc ulega proporcjonalnemu obniżeniu.
8.  Wpłaty wadium w kwocie 16.000,00 zł należy dokonać gotówką z podaniem tytułu wpłaty w kasie Urzędu Gminy Przykona, bądź przelewem z podaniem tytułu wpłaty  na  konto Urzędu Gminy Przykona : Bank Spółdzielczy Konin Oddział Turek Filia Przykona
Nr 75 8530 0000 1200 4964 2000 0002  Wadium winno być wpłacone najpóźniej do dnia
13 września 2010 r.

9. Nieruchomości nie są przedmiotem obciążeń ani też zobowiązań.
10. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w punkcie informacji Urzędu Gminy Przykona bądź przesyłką pocztową lub kurierską  na adres Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, w terminie do dnia 13 września 2010 r. do godz. 1500,
z dopiskiem na kopercie: Oferta na udział w przetargu pn. „Wydzierżawienie nieruchomości położonych w miejscowości Psary - nie otwierać przed terminem sesji otwarcia ofert".
11. Pisemna oferta powinna zawierać :

-  imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest     osoba prawna lub inny podmiot,

-  datę sporządzenia oferty,

-  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez   zastrzeżeń,
 -  oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

-  proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

12.  Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

13. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 17 września 2010 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, pokój nr 33.

14. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
15. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi przelewem
w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, na konto podane przez uczestnika przetargu.

16. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości
o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty związane z zawarciem umowy dzierżawy ponosi dzierżawca.
17. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 16, nie przysługuje jej roszczenie o zawarcie umowy dzierżawy, a wadium nie podlega zwrotowi.
18. Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert.

DODATKOWE WARUNKI PRZETARGU

19. Uczestnik przetargu przedstawi charakterystykę inwestycji, w której określi :
-    planowane zagospodarowanie terenu, przedstawione w formie opisowej;

-    zapotrzebowanie na media;

-   przewidywane oddziaływania na środowisko;

20. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty :

- cena – 90 %

- termin rozpoczęcia działalności / tj. termin zakończenia rozruchu technologicznego/ liczony w miesiącach począwszy od miesiąca w którym zostanie podpisana umowa – 10%
21. W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy przez dzierżawcę , jej wygaśnięcia

z powodu upływu okresu na jaki została zawarta, rozwiązania umowy przez wydzierżawiajacego z winy dzierżawcy,  na wydzierżawiającym nie będzie ciążył obowiązek zwrotu dzierżawcy nakładów poniesionych na nieruchomość będącą przedmiotem umowy.  Na żądanie wydzierżawiającego dzierżawca przywróci nieruchomość do stanu sprzed zawarcia umowy. Poddzierżawa przedmiotu umowy wymaga każdorazowo zgody Gminy Przykona.
22. Szczegółowe informacje dot. przetargu w tym o dodatkowych warunkach można uzyskać w Urzędzie Gminy Przykona, pokój nr 18, w godz. od.800  do 1500, telefonicznie, tel. nr
/63/ 279 10 25.

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4422036 gościem