Jesteś tutaj:   

ZAPYTANIE OFERTOWE

RRG.7013.9.2020      

Przykona, dnia 06 marca 2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Dane Zamawiającego:

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

 

  1. Zakres przedmiotu zamówienia:

„Remont dróg na terenie Gminy Przykona o nawierzchni asfaltowej

 

Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w/w zadania. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznikdo niniejszego zapytania w oparciu o załączony opis przedmiotu zamówienia i projekt umowy.Oferent może zaproponować tylko jedną cenę za realizacjęposzczególnych zadań.

  1. Opis wymagań:

Wykonawca zobowiązany jest do:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi dowykonania zamówienia;

4. Wykaz dokumentów:

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymidowykonania zamówienia – załącznik do zapytania.

  1. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A  - cena = 100%

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

 

  1. Termin realizacji zamówienia:

30 listopada 2020r.

 

  1. Termin i miejsce złożenia oferty

     20 marca 2020 r. godz.1200

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona – punkt informacji.


8.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.      

9.Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są następujące osoby, które wyjaśnień  udzielać będą w godz. 8 -14  w siedzibie:

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona  pokój nr 15 i 17

Ewa Dygas   tel. 0 63 279 10 23
Tomasz Rosiaktel. 0 63 279 10 28

 

Z up. WÓJTA

Roman Marciniak

 Zastępca Wójta

 

 

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia.
  2. Formularz ofertowy i Oświadczenie wykonawcy