Dzisiaj jest sobota, 27 listopad
Imieniny Waleriana i Maksymiliana

Zwolnienia i ulgi podatkowe Uchwała Nr 0007.277.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców przewiduje wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Przykona. W uchwale tej zakłada się udzielenie zwolnień z podatku od nieruchomości zarówno dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy podejmują działalność na terenie gminy jak dla przedsiębiorców, którzy działalność gospodarczą już prowadzą.
W pierwszej grupie zwolnień przedsiębiorca podejmujący po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenach specjalnej strefy ekonomicznej lub terenach określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod aktywizację gospodarczą (TAG), ma możliwość uzyskania zwolnienia z gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na okres 3 lat pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przez okres zwolnienia oraz co najmniej dwa lata po jego ustaniu.
Druga grupa zwolnień skierowana jest dla przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Gminy Przykona. Zwolnienie z podatku od nieruchomości obejmuje w tym przypadku, nowowybudowane, nowonabyte oraz nowozaadaptowane budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Przykona pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przez okres zwolnienia oraz co najmniej dwa lata po jego ustaniu. Okres zwolnienia wynosi 2 lata.
Zwolnienia określone powyżej stanowią pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji ( UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz U. UE L 352 z 24.12.2013). Szczegółowe warunki uzyskania i korzystania z zwolnień z podatku do nieruchomości są zawarte w/w uchwale.
Mamy nadzieję, że uchwała ta wychodzi na przeciw oczekiwaniom już istniejących przedsiębiorstw, jak również nowo tworzonych. Podjęta uchwała stanowi właściwy kierunek polityki gospodarczej gminy motywujący do rozwoju przedsiębiorczości, a tym samym do rozwoju ekonomicznego naszego środowiska.

Wójt Gminy
Mirosław Broniszewski


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4604766 gościem