Dzisiaj jest środa, 30 wrzesień
Imieniny Zofii i Hieronima

Komunikat

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI
I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

 

Stosowanie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018r., poz. 2068) informuję, iż przygotowywane jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne pn.:

„Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszówka - Etap II".

 W ramach realizacji wyżej wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniony będzie na zasadach uregulowanych
w art.39 ust. 7-7f  ustawy o drogach publicznych.

W związku z powyższym prosi się o ewentualne zgłaszanie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Ostateczny termin upływa po 60 dniach od ukazania się ogłoszenia. Zgłoszenie należy kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Przykona

ul. Szkolna 7

62-731 Przykona

Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych - kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a.   urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego,

b.  linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono kanału innym podmiotom - art. 39 ust. 6b w/w ustawy.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanych przedsięwzięć. Urząd Gminy Przykona nie będzie lokalizował w/w kanału w pasie drogowym zgodnie z art. 36, ust. 6 pkt 2 ustawy
o drogach publicznych.

 

Niniejsza informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.przykona.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, uke@uke.gov.pl

Przykona, dnia 7 czerwca  2019r.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Powszechny Spis
ROLNY 2020

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3527430 gościem