Program Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023

Program rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2027

„Program rewitalizacji  Gminy Przykona na lata 2017-2027"

Gmina Przykona realizuje projekt pn.: „Program rewitalizacji  Gminy Przykona na lata 2017-2027" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt "Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020".

Kwota dotacji kosztów kwalifikowalnych wynosi 90%, z czego 85% stanowią środki Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 a 15% środki z Budżetu Państwa. Wartość umowna projektu wynosi 58 927,00, jednak po przeprowadzonych postępowaniach uległa ona pomniejszeniu.

 Projekt swym zakresem obejmuje opracowanie diagnozy obszaru, przeprowadzenie konsultacji społecznych celem włączenia społeczności lokalnej w opracowanie dokumentu, wskazanie obszaru rewitalizacji, przeprowadzenie szkoleń. Działania te mają doprowadzić do identyfikacji problemów i  wskazanie odpowiednich kierunków wyprowadzenia obszarów zdegradowanych przez przemysł z kryzysu, prowadząc do wzmocnienia gminy w kierunku rozwoju gospodarczego, społecznego a także rekreacyjnego.

Trwają prace nad opracowaniem Programu rewitalizacji Gminy Przykona. Została opracowana diagnoza zjawisk społecznych, ekonomicznych, środowiskowych i techniczno - przestrzennych gminy wraz ze wskazaniem obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji.   W dniu 29 marca 2017r. podjęto Uchwałę w sprawie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023. Zdiagnozowany obszar zdegradowany nie może przekraczać 20% powierzchni Gminy i 30% jej mieszkańców, dlatego przy wyznaczaniu obszaru rewitalizacji posłużono się wynikami partycypacji społecznej szeregując sołectwa wg ilości wskazań. Diagnoza wskazuje sołectwa, które spełniają kryteria obszaru zdegradowanego, są to: sołectwo Dąbrowa - cały obszar oraz sołectwa Bądków Pierwszy, Boleszczyn, Ewinów, Laski i Radyczyny w obszarze zabudowanym.

Od dnia 11 do 25 kwietnia 2017r. przyjmowane będą propozycje zadań  dla w/w sołectw, które będzie można składać na karcie projektu dostępnej w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.przykona.pl.

W dniu 24 kwietnia 2017r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Przykona odbędzie się spotkanie konsultacyjne. Na spotkanie zapraszamy mieszkańców  sołectw:   Dąbrowa, Bądków Pierwszy, Boleszczyn, Ewinów, Laski i Radyczyny.

 

 

Do pobrania:

 

1) KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU DO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY PRZYKONA NA LATA 2017 - 2023 - *.do

2 ) KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU DO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY PRZYKONA (wypełniana on-line)

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
Uchwała Nr 0007.223.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
Gmina Przykona realizuje projekt pn.: „Program rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2027" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt "Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020".