Jesteś tutaj:   

O B W I E S Z C Z E N I E UCHWAŁA Nr 4 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PRZYKONIE

O B W I  E S Z C Z E N I E
UCHWAŁA Nr 4

GMINNEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ W PRZYKONIE

z dnia  28 października 2020 r.

w sprawie planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie

związanych z rejestracją list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Przykona

 

Na podstawie art. 180 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2020r., poz.1319) oraz pkt I załącznika do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Gminna Komisja Wyborcza w Przykonie, uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujący plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie, związanych z rejestracją list kandydatów na radnych:

 

1) Komisja  będzie dyżurować w siedzibie  mieszczącej się w:

   Urzędzie Gminy Przykona sala nr 33 (II piętro)  tel. 63 279 10 10, 63 279 10 32 fax 63 279 10 22

2) dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na radnych pełnione będą w dniach:

 30 października 2020 r. w godzinach 1300– 1500 – dyżur telefoniczny pod nr tel. 723 096 710

 02 listopada 2020 r. w godzinach 900 - 1100,

 02 listopada 2020 r. w godzinach 1800 - 2400 -  dyżur telefoniczny pod nr tel. 723 096 710,                                  

 

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy Przykona do obwieszczenia   uchwały  w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona oraz na stronach BIP.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                

                                                                                               Przewodniczący                                                                                                                     

                                                                                                  Gminnej Komisji Wyborczej

 

                                                                                                         /-/Magdalena Guziak