Jesteś tutaj:   

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 2 października 2020 r. W związku z zarządzonymi na dzień 6 grudnia 2020 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Przykona w okręgu

DKN-775-7-2/20


K O M U N I K A T

Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 2 października 2020 r.

 

 

Na podstawie  § 9 pkt  1,  2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej  z  dnia 5 lutego 2018  r.  w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.

 

W związku z zarządzonymi na dzień 6 grudnia 2020 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Przykona w okręgu wyborczym nr 10, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

– Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

komitetowi wyborczemu partii politycznej,

koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,

komitetowi wyborczemu organizacji,

komitetowi wyborczemu wyborców.

 

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Koninie I do dnia 12 października 2020 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie, Aleje 1 Maja 7 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

 Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Koninie I, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie (adres j. w.), w terminie do dnia 22 października 2020 r. do godz. 15:30.

 Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Przykona za pośrednictwem Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 6 listopada 2020 r.

 Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 23 listopada 2020 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 1 grudnia 2020 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Przykona do dnia 27 listopada 2020 r.

 

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Koninie I

s prawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 8 marca 2021r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie (adres

j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

 

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: konin.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

 

Komisarz Wyborczy w Koninie I

 

/-/ Michał Jankowski