Wybory Samorządowe 2018

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PRZYKONIE z dnia 10 września 2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 UCHWAŁA

GMINNEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ W PRZYKONIE

z dnia  10 września 2018 r.

w sprawie planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie

związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz wójtów

 

Na podstawie art. 180 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2018r., poz. 754, 1000 i 1349) oraz pkt I załącznika do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Gminna Komisja Wyborcza w Przykonie, uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się następujący plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie, związanych z rejestracją list kandydatów na radnych i wójtów:

 

1)  co najmniej dwie osoby wchodzące w skład Komisji,  będą dyżurować w siedzibie Komisji, mieszczącej się w:

Urząd Gminy Przykona  tel. 63 279 10 10, 63 279 10 31 fax 63 279 10 22

 

2) dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na radnych pełnione będą w dniach:

od 12 września 2018r. do 14 września 2018 r. w godzinach 1300- 1500

15 września 2018 r. w godzinach 1500 - 1700,

17 września 2018 r. w godzinach 1000- 2400,

 

3) dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na wójtów pełnione będą w dniach:

21 września 2018r. w godzinach 1300- 1500

24 września 2018r.  w godzinach 1300- 1500

25 września 2018r. w godzinach 1000- 1500

26 września 2018r. w godzinach 1000- 2400

 

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy Przykona do obwieszczenia  uchwały  w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona oraz na stronach BIP.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                

  Przewodniczący

 Gminnej Komisji Wyborczej

  /-/Mariusz Marek Knychalski

 

Lista wiadomości
w sprawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 października 2018r.
o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
w sprawie planu pracy w dniu poprzedzającym wybory i dniu wyborów
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Przykona zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Przykona bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Przykona bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5
o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Przykona
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przykona zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przykona zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
WÓJT GMINY PRZYKONA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE SPIS OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018
o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Przykonie zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Przykona
Gminna Komisja Wyborcza w Przykonie z siedzibą w Urzędzie Gminy Przykona, pok. 34, II piętro w dniu 26 września 2018r. (środa) w godzinach 15:30 - 24:00 pełni dyżur telefoniczny pod wskazanym poniżej numerem: 609 535 341
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Przykona obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, co następuje:
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Przykona podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
Gminna Komisja Wyborcza w Przykonie wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Przykona w następujących okręgach wyborczych:
o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych
w sprawie planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz wójtów
podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów o Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. - pobierz *.PDF
o okręgach wyborczych
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie