Referendum 2015

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY PRZYKONA z dnia 14 lipca 2015 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA  GMINY PRZYKONA

z dnia 14 lipca  2015 r.

Na podstawie art. 6 ust.5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 318) oraz art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz  uchwały Nr 0007.164.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie  utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych  na terenie  Gminy Przykona podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i  granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.:

 

Nr

obwodu

 

Granice  obwodu

Siedziba obwodowej komisji  do spraw referendum

 

1.

 

 

Sołectwa:

Dąbrowa, Gąsin, Kaczki Plastowe, Laski,

Olszówka, Przykona, Psary, Rogów,  

Wichertów

 

Zespół Szkół w Przykonie

Gimnazjum w Przykonie

ul. Szkolna 4a

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczony do głosowania korespondencyjnego)

 

2.

 

 

Sołectwa:

Bądków Drugi, Bądków Pierwszy,

Boleszczyn,  Ewinów, Smulsko,

Żeroniczki

 

 

Szkoła Podstawowa

w Boleszczynie

Boleszczyn 67

 

 

3.

 

 

Sołectwa:

   Posoka,  Radyczyny, Sarbice

Szkoła Podstawowa

 w Sarbicach

 Sarbice 4

 

 

Lokale komisji  otwarte będą w dniu 6 września 2015 r. w godzinach 600- 2200.

Wyborcy mogą głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek należy złożyć Wójtowi do dnia 22 sierpnia 2015 r.

 

Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy w dniu głosowania kończą 75 lat mogą głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Termin składania Wójtowi wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosownia upływa w dniu 28 sierpnia 2015 r.

 

 

Wójt

/-/ Mirosław Broniszewski

 

Lista wiadomości
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Przykona
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21 poz.112 z późn zm. ) podaje się do wiadomości publicznej informuję o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na 6 września 2015r.