Rejestry, ewidencje i archiwa

Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

 

Na podstawie art. 42b ust.1e ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 67 ze zm.) Wójt Gminy Przykona podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w poszczególnych kołach:

 

Koło łowieckie

Miejsce  przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

 

Koło Łowieckie nr 33 „ Diana” Turek

Dąbrowa 91, 62-731 Przykona

elektronicznie

Koło Łowieckie nr 16 „Dzik” Poznań

Trąmpczyńskiego 56, 61-414 Poznań

elektronicznie

Koło Łowieckie nr 24 „ Venator” Przykona

Adres: Obwód łowiecki 372:
Smulsko 38a 62-731 Przykona

Adres: Obwód łowiecki 373:
Żeronice 16 62-730 Dobra

 

Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.

 

Wójt Gminy Przykona

                                                                                                          /-/ Mirosław Broniszewski

Rejestry, ewidencje i archiwa

 Dostęp do informacji znajdującej się w wykazach i rejestrach można uzyskać w siedzibach wymienionych poniżej jednostek na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198) oraz Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926).

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  
 
Nazwa rejestru
Nazwa wydziału organizacyjnego prowadzącego rejestr
Rejestr uchwał Rady Gminy Przykona
 
Referat Obywatelsko Organizacyjny
Rejestr Zarządzeń Wójta
 
Referat Obywatelsko Organizacyjny
Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych
 
 
Referat Obywatelsko Organizacyjny
Rejestr zarządzeń i postanowień Wójta
 
Referat Obywatelsko Organizacyjny
Rejestr korespondencji
 
Referat Obywatelsko Organizacyjny
Rejestr przeprowadzonych kontroli
 
Sekretarz Gminy
Rejestr skarg i wniosków
 
Referat Obywatelsko Organizacyjny
Rejestr jednostek pomocniczych
 
Referat Obywatelsko Organizacyjny
Rejestr ewidencji opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 
Referat Rozwoju Gospodarczego
Rejestr delegacji
 
Referat Obywatelsko Organizacyjny
Rejestr wymiaru przypisów i odpisów w zakresie podatków i zobowiązań pieniężnych
Referat Finansowy
Rejestr udzielenia ulg w podatku rolnym
 
Referat Finansowy
Rejestr udzielonych umorzeń w podatku osobno osobom prawnym i fizycznym
 
Referat Finansowy
Rejestr zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców z terenu Gminy Przykona
 
Referat Finansowy
Rejestr otrzymanych faktur za dostawy, roboty i usługi
 
Referat Obywatelsko Organizacyjny
Rejestr udzielonych zamówień publicznych
 
Referat Rozwoju Gospodarczego
Rejestr do spraw komunalizacji mienia
 
Referat Rozwoju Gospodarczego
Rejestr nieruchomości zbytych
 
Referat Rozwoju Gospodarczego
Rejestr umów dzierżawy na grunty
 
Referat Rozwoju Gospodarczego
Rejestr ewidencji zezwoleń na wycięcie drzew i nasadzeń zastępczych
 
Referat Rozwoju Gospodarczego
Rejestr wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 
Referat Rozwoju Gospodarczego
Rejestr wydanych zaświadczeń
 
Referat Rozwoju Gospodarczego
Rejestr wydanych decyzji o warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 
Referat Rozwoju Gospodarczego
Rejestr nieruchomości decyzji na podział działek
 
Referat Rozwoju Gospodarczego
Rejestr wpisów do ewidencji działalności gospodarczej
 
Referat Finansowy
Rejestr podmiotów posiadających zezwolenie na sprzedaż  napojów alkoholowych
Referat Finansowy
Rejestr zaświadczeń
 
Referat Obywatelsko Organizacyjny
Rejestr wyborców i mieszkańców
 
Referat Obywatelsko Organizacyjny
Rejestr decyzji w sprawie ewidencji ludności
Referat Obywatelsko Organizacyjny
Rejestr cudzoziemców i obywateli polskich zameldowanych do 2 miesięcy
 
Referat Obywatelsko Organizacyjny
Rejestr utraconych dowodów dowodowych
 
Referat Obywatelsko Organizacyjny
Rejestr wysłanych kopert osobistych
 
Referat Obywatelsko Organizacyjny
Rejestr wydanych dowodów osobistych
 
Referat Obywatelsko Organizacyjny
Rejestr zapewnień
 
Referat Obywatelsko Organizacyjny
Rejestr ksiąg aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów)
 
Referat Obywatelsko Organizacyjny
Rejestr rozpatrywania skarg
 
Referat Obywatelsko Organizacyjny
Rejestr współdziałania z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa
Referat Obywatelsko Organizacyjny
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji
publicznej

 Referat Obywatelsko Organizacyjny