Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 255/2021 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Zarządzenie Nr  255/2021
Wójta Gminy Przykona
z dnia  30 sierpnia 2021 roku

w  sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona  na 2022 rok

        Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 61 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) § 1 w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 0007.72.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje :

§1. Ustalam założenia do projektu budżetu gminy Przykona na 2022 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§2.Założenia stanowią podstawę opracowania projektu budżetu na 2022 rok.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom jednostek organizacyjnych,kierownikom referatów w Urzędzie Gminy.


§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

 

Dp pobrania:

 1) Załączniki do Zarządzenia  *.Zip