Zarządzenie Nr 224/2021 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 marca 2021 roku

Zarządzenie  Nr 224/2021
Wójta Gminy Przykona
z dnia 29 marca 2021 roku

 

 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przykona, sprawozdania rocznego z wykonania planu Centrum Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Przykona oraz informacji o stanie mienia komunalnego  Gminy Przykona za 2020

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267, art. 269ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Przykona i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przykona, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,

- sprawozdanie roczne z wykonania planu Centrum Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Przykona, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;

- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Przykona za 2020 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

Do pobrania:

1) Złączniki do Zarządzenia - *.ZIP