Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE Nr 217/2021 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 217/2021

Wójta Gminy Przykona
  z dnia 23 lutego 2021 r.


w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona, gm. Przykona


                  Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r., poz. 713 ze zm.) art. 37 ust 1 , art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm. ), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z uchwałą Nr XIII/113/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Przykona i Olszówka w drodze przetargu,

zarządzam co następuje:


§ 1

Ogłaszam pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym  641 o pow. 3.1346 ha, położonej w miejscowości Przykona gm. Przykona, pow. turecki, woj. wielkopolskie, zapisanej w księdze wieczystej nr KN1T//00041929/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych

§ 2


Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem nr 215/2021 Wójta Gminy Przykona z  dnia 15 lutego 2021 r.


§ 3


Zasady przeprowadzenia przetargu określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Mapka poglądowa z oznaczoną kolorem niebieskim nieruchomością powołaną w  § 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§5

 

Mapka z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z oznaczoną kolorem niebieskim nieruchomością powołaną w  § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Wójta

 Roman Marciniak

Zastępca Wójta

 

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1 -  *.PDF

2) Załącznik nr 2 - *.PDF

3) Załącznik nr 3 -  *.PDF