Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE NR 246/2021 Wójta Gminy Przykona z dnia 8 lipca 2021 r

ZARZĄDZENIE NR 246/2021

Wójta Gminy Przykona

z dnia 8 lipca 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 

Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.),

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość, oznaczoną numerem ewidencyjnym 258/3, o pow. 100 m 2, położoną w miejscowości Przykona, zapisaną w księdze wieczystej nr KN1T/00028426/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Turku  Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Wykaz nieruchomości o której  mowa w § 2 podlega wywieszeniu na okres 21 dni w Urzędzie Gminy Przykona oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu gminy.

 

§ 4

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z up. Wójta

 Roman Marciniak

 Zastępca Wójta

 

 

Do pobrania:

1)  Załącznik do Zarzadzenia - *.PDF