Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE NR 190 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 190

Wójta Gminy Przykona

z dnia 15 grudnia 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Na podstawie  art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz art. 24 ust. 1, 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.),

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość szczegółowo określoną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości o której  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni w Urzędzie Gminy Przykona oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Przykona

 Mirosław Broniszewski

 

Do pobrania:

1) Załącznik do zarządzenia - *.PDF