Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 185/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 listopada 2020 roku

Zarządzenie Nr 185/2020
Wójta
Gminy Przykona
z dnia 18 listopada 2020 roku


w sprawie: wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tj. Dz. U. z 2020r., poz.282 z późn. zm.) w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków, zarządza się co następuje

 

§1

Postanawia się wykreślić z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Przykona zabytek nieruchomy tj. dom położony w miejscowości Smulsko nr 30.

§2

Kartę ewidencyjną nieruchomości, która przestała być zabytkiem wyłącza się z Gminnej Ewidencji Zabytków i przechowuje w archiwum Urzędu Gminy Przykona.

§3

Wykreślenie w/w obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Przykona spowodowane jest złym stanem technicznym obiektu. Skreślenie budynku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Przykona zostało pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu ( pismo z dnia 06.11.2020 r. Po-WD.5140.9868.2.2020).

§4

  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przykonie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy