Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 179/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 13 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 179/2020
Wójta Gminy Przykona

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 roku  poz. 713),  art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rokuo finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustalam projekt uchwały budżetowej Gminy Przykona na 2021 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Do projektu uchwały budżetowej dołączam:

1) uzasadnienie w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;

2) informację o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzoną wg stanu na koniec 31 sierpnia, w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

3) informację o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzoną wg stanu na koniec 31 sierpnia, w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

4) informacje o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia  w roku budżetowym  oraz kolejnych latach, w brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Projekt uchwały budżetowej przedkładam  Radzie Gminy Przykona i Regionalnej  Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

 Do pobrania:

1) Załączniki  do Zarządzenia - *.ZIP (6,9MB)