Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 158/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 sierpnia 2020 roku

Zarządzenie Nr  158/2020
Wójta Gminy Przykona
z dnia  25 sierpnia 2020 roku

w  sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona  na 2021 rok

            Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 61 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 1 w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 0007.72.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje :

§ 1. Ustalam założenia do projektu budżetu gminy Przykona na 2021 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Założenia stanowią podstawę opracowania projektu budżetu na 2021 rok.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom referatów w Urzędzie Gminy.


§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Wójt Gminy Przykona

Mirosław Broniszewski

 

Do pobrania:

1) Załącznik do Zarządzenia - *.ZIP