Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 136/2020

Wójta Gminy Przykona

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Przykona za rok 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam , co następuje:

§ 1.

 Przedstawiam raport o stanie Gminy Przykona za rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Raport o stanie Gminy Przykona podlega przedłożeniu Radzie Gminy Przykonaoraz publikacji na stronie internetowej gminy Przykona w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt Gminy Przykona

Mirosław Broniszewski

Do pobrania:

 1) Raport o stanie Gminy - *. PDF