Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2019 roku

Zarządzenie Nr 88/2019
Wójta Gminy  Przykona
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

       Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 roku  poz. 506 ze zm.)  art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku , poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Ustalam projekt uchwały budżetowej Gminy Przykona na 2020 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Do projektu uchwały budżetowej dołączam uzasadnienie w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia  oraz informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzoną wg stanu na koniec               31 sierpnia, informacje o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem
stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia  w roku budżetowym  oraz kolejnych latach.   

  § 2. Projekt uchwały budżetowej przedkładam  Radzie Gminy Przykona i Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej w Poznaniu.

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy
 
Do pobrania: