Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Zarządzenie Nr  65/2019
Wójta Gminy Przykona
z dnia  23 sierpnia 2019 roku

w  sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona  na 2020 rok

        Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 61 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506.) § 1 w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 0007.72.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje :

§1. Ustalam założenia do projektu budżetu gminy Przykona na 2020 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§2.Założenia stanowią podstawę opracowania projektu budżetu na 2020 rok.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom referatów w Urzędzie Gminy.


§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

 Do pobrania:

1) Załącznik nr 1 do Zarządzenia

2) Załączniki Nr 2,3,4,5,6 do Zarządzenia