Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE NR 35/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2019

Wójta Gminy Przykona
z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.


Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz  1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:

1. 1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym, Boleszczyn 67, 62-731 Przykona.

2. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki, oraz trybu pracy komisji konkursowej.

3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy
Do pobrania: