rok 2019

Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2019 roku

 

Zarządzenie  Nr 89/2019
Wójta Gminy Przykona
z dnia 15 listopada 2019 roku

W sprawie : ustalenia projektu  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 - 2026         Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019r.  poz. 506 ) art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz.869 ze zm.) Wójt Gminy Przykona zarządza co następuje :
 
§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 - 2026  w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.Projekt Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Przykona na lata 2020 - 2026 podlega przedstawieniu Radzie  Gminy Przykona oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do zarządzenia.

 

 

Lista wiadomości
W sprawie : ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 - 2026
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2019 r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona na 2020 rok
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Przykona za rok 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie.
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18,31,33,45,52,58 w Gminie Przykona na rok 2015-2019" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2019 rok dla organizacji pozarządowych.
z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2019 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia