rok 2019

Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 marca 2019 r.

 Zarządzenie Nr 27/2019

Wójta Gminy Przykona

z dnia 4 marca 2019 r.

     

             Na podstawie art. 5a, art. 30 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 4 uchwały Nr 0007.40.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona Wójt Gminy Przykona zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne we wszystkich sołectwach Gminy Przykona w sprawie projektów uchwał  Rady Gminy Przykona w sprawie statutów sołectw położonych na terenie Gminy Przykona.

2. Celem konsultacji jest zebranie uwag , opinii i wniosków  mieszkańców  Gminy Przykona w sprawie rozwiązań prawnych w przedłożonych projektach uchwał.

§ 2.

Określa się formę konsultacji poprzez wyłożenie do publicznego wglądu projektów statutów sołectw . Projekty będą wyłożone:

1. U Sołtysów w poszczególnych sołectwach.

2. Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przykona:www.bip.przykona.pl

3. Stronie Internetowej Gminy Przykona:www.przykona.pl

4. Punkcie  informacji oraz biurze  obsługi   (pokój nr 35 ) w dniach i godzinach pracy urzędu.

§ 3.

Określ się:

1. Termin rozpoczęcia konsultacji 15 marzec 2019 r.

2. Termin zakończenia konsultacji 30 marzec 2019 r.

 

 § 4.

1. Uwagi, opinie i wnioski można składać na formularzu dostępnym w BIP Gminy Przykona,  strona  internetowa Gminy Przykona, punkcie informacji oraz biurze obsługi  (pokój nr 35 )    w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Przykona.

2. Wzór formularz konsultacyjnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Formularz konsultacyjny można składać : droga elektroniczną  na adres przykona@przykona.pl,  złożyć  osobiście w punkcie informacji lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Przykona ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona.

 

§ 5.

Opinie, uwagi i wnioski należy składać i przesyłać do dnia zakończenia konsultacji. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Gminy Przykona.

§ 6.

Realizację zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

Do pobrania:

1) Załącznik do Zarządzenia

2.Projekt statutu Bądków Drugi.

3.Projekt statutu Bądków Pierwszy.

4.Projekt statutu Boleszczyn.

5.Projekt statutu Dąbrowa.

6.Projekt statutu Ewinów.

7.Projekt statutu Gąsin.

8.Projekt statutu Kaczki Plastowe.

9.Projekt statutu Laski.

10.Projekt statutu Olszówka.

11.Projekt statutu Posoka.

12.Projekt statutu Przykona.

13.Projekt statutu Psary.

14.Projekt statutu Radyczyny.

15.Projekt statutu Rogów.

16.Projekt statutu Sarbice.

17.Projekt statutu Smulsko.

18.Projekt statutu Wichertów.

19.Projekt statutu Żeroniczki

 

 

 

Lista wiadomości
W sprawie : ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 - 2026
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2019 r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona na 2020 rok
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Przykona za rok 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie.
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18,31,33,45,52,58 w Gminie Przykona na rok 2015-2019" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2019 rok dla organizacji pozarządowych.
z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2019 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia