rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 14/ 2019 WÓJTA GMINY PRZYKONA z dnia 15 stycznia 2019r.

ZARZĄDZENIE NR  14/ 2019
WÓJTA GMINY PRZYKONA
z dnia 15 stycznia 2019r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Przykona.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zmianami) Wójt Gminy Przykona zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się:

1) terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,

a także terminy składania dokumentów do przedszkoli - Załącznik nr 1;

2)terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych -Załącznik nr 2.

§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Mirosław Broniszewski

Wójt GMiny

 

Załącznik nr 1

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW

PRZEDSZKOLNYCH

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w
postępowaniu
rekrutacyj nym

T

Termin w postępowaniu

r

rekrutacyjnym
uzupełniającym

ł.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 26 lutego 2019 r.
do 11 marca 2019 r.

od 4 czerwca 2019 r.
do 11 czerwca 2019 r.

2.          

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 14 marca 2019 r.

do 13 czerwca 2019 r.

3.          

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 15 marca 2019 r.

do 14 czerwca 2019 r.

4.          

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 22 marca 2019 r.

do 18 czerwca 2019 r.

5.          

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 3 czerwca 2019 r.

do 27 czerwca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,
A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMEMNTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w
postępowaniu

T

Termin w postępowaniu

 

rekrutacyjnym

uzupełniającym

1.            

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 26 lutego 2019 r.
do 11 marca 2019 r.

od 4 czerwca 2019 r.
do 11 czerwca 2019 r.

2.            

Weryfikacja przez komisję

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 14 marca 2019 r.

do 13 czerwca 2019 r.

3.            

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 15 marca 2019 r.

do 14 czerwca 2019 r.

4.            

Potwierdzenie przez rodzica

kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 22 marca 2019 r.

do 18 czerwca 2019 r.

5.            

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 3 czerwca 2019 r.

do 27 czerwca 2019 r.

 

 


Lista wiadomości
W sprawie : ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 - 2026
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2019 r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona na 2020 rok
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Przykona za rok 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie.
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18,31,33,45,52,58 w Gminie Przykona na rok 2015-2019" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2019 rok dla organizacji pozarządowych.
z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2019 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Przykona.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia