Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 252 /2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie Nr  252 /2017
Wójta Gminy Przykona
z dnia  28 sierpnia 2017 roku

w  sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona  na 2018 rok

        Na podstawie art. 30 ust. 1, art.61 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.   poz. 446 ze zm.) § 1 ust.1 Uchwały Nr XXXIX/287/10 Rady Gminy Przykona z dnia  6 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam  co następuje :

§1. Ustalam założenia do projektu budżetu gminy Przykona na 2018 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§2.Założenia stanowią podstawę opracowania projektu budżetu na 2018 rok.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom referatów w Urzędzie Gminy.


§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Mirosław  Broniszewski

  Wójt Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Zarządzenia