Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 159/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 159/2016

Wójta Gminy Przykona

  z dnia 4 lipca 2016 r.

 

w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2016 rok dla organizacji pozarządowych.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 poz. 1515), art. 11 i 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 239) zarządzam co następuje:

 

§ 1 Udzielam dotacji w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2  Podział dotacji publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 159/2016

Wójta Gminy Przykona

z dnia 4 lipca 2016 r.


Lp.

Nazwa

Zadania

Nazwa organizacji

 

Kwota przyznawanej dotacji

w zł

 

1.1

Florbalkowe wakacje
z elementami zdrowego stylu życia - Gorzyce Wielkie oraz Nowe Miasto - 2016

Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW"

5.050,00

Razem

               

       5.050,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wójt Gminy

Mirosław Broniszewski