Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 156/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 156/2016

Wójta Gminy Przykona

 z dnia 29 czerwca 2016 r.

 

w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2016 rok dla organizacji pozarządowych.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 poz. 1515), art. 11 i 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 239) zarządzam co następuje:

 

§ 1 Udzielam dotacji w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2  Podział dotacji publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 156/2016

Wójta Gminy Przykona

z dnia 29 czerwca 2016 r.

            


Lp.

Nazwa

Zadania

Nazwa organizacji

 

Kwota przyznawanej dotacji

w zł

 

1.1

Obóz sportowy nad Bałtykiem 2016 z elementami profilaktyki ochrony zdrowia

Uczniowski Klub Sportowy „PEGAZ"

10.000,00

1.2

Obóz sportowy z elementami profilaktyki ochrony zdrowia

Stowarzyszenie Edukacyjne „Nieskończoność"

4.950,00

Razem

               

       14.950,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy