Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE NR 56/2015 Wójta Gminy Przykona 15 lipca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 56/2015

Wójta Gminy Przykona

15 lipca 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1950 roku i wcześniej , które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat, oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 art. 30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 roku , poz. 594 z późn. zm. ), art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 48 ust. 3 - 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2015 roku, poz. 581) oraz uchwały Nr 0007.187.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Przykona na lata 2013-2015" Wójt Gminy Przykona zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1950 roku i wcześniej, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat , w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

Przewodnicząca Komisji - Marianna Olejnik

Sekretarz Komisji - Małgorzata Białek

Członek Komisji - Wanda Felisiak,

Członek Komisji - Karol Skiba

§ 3

Kworum Komisji Konkursowej zdolnej do podejmowania decyzji ustala się na liczbę 3 osób.


§ 4

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

  2. W przypadku niewyłonienia wykonawcy przeprowadza się kolejny konkurs na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

 

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1